'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Het mysterie van de Liefde 4

threefold flame new smaller

The Raphaël Academy

Sta op uit de dood kies voor het Leven..

deel 3 in deze serie vindt u hier

IK BEN RAPHAËL een boodschapper van GOD en klop aan de deur van jouw hart...
Ik klop aan de deur bij alle mensen van Goede Wil, die om hulp gevraagd, ja soms gesmeekt hebben, ik kom langs bij allen die zoeken naar Licht in hun duisternis, het Licht dat zij verloren hebben.

Zal jij de deur openen en mij binnenlaten? Ik sta hier met de fakkel en vlam van GOD’s Liefde, het Levende Woord waaruit alles geschapen is, het Christuslicht, dat zich zevenvoudig openbaart. Ik kom om dit Licht in jou te wekken, opdat je geestelijke blindheid geneest en je weer zult zien, dat de duisternis een illusie is.

Want door dit innerlijke geestelijke Licht dat uitgaat van jouw ware zelf, verdwijnen de spoken van de nacht, de waanbeelden van het gespleten bewustzijn, omdat dit Licht jou heel maakt, weer één maakt zodat je de Eénheid en Gods onvoorwaardelijke Liefde weer begint waar te nemen en te ervaren, zodat je steeds meer gelukkig kunt zijn, zonder angst noch vrees.

Als je mij binnenlaat zal ik de vlam in jouw hart wekken en wanneer jij dagelijks deze vlam voedt met het offer van de overgave van jouw ego, zul je ten slotte opgaan in het Licht, één worden met de Christus Vlam en Gods Koninkrijk en eeuwige leven binnengaan.
Dit is de belofte van onze hemelse Vader ~ Moeder, dat allen die het Christuslicht aannemen en onderhouden gered zullen worden. Daarom wees niet bevreesd, want ik breng u goede tijding!

De Raphaël Academie

Beste vrienden deze serie artikelen is bedoeld als een introductie op de scholingsweg voor leerlingen van de Universele Mysterieschool, waar de Raphaël Academie, school voor Spirituele Geneeskunst, onderdeel van uit maakt.
De Raphaël Academie organiseert een scholingstraject tot 'healing coach'.

Wat is een healing coach?

Een healing coach begeleid individuen en groepen in alle gebieden van de samenleving in hun ontwikkeling wanneer zij daarbij hulp verlangen van een procesbegeleider.
Een healing coach is ervaringsdeskundig en geschoold om mensen bij te staan in situaties waarbij zij hulp behoeven.
Een healing coach is iemand die zich heeft ontwikkeld tot een geleider of kanaal voor het Licht van de Heilige Geest.
In de Mysterieschool wordt dit Licht nader bestudeerd en geduid in de Stralenleer, als onderdeel van de Kosmische Wetenschap van de ten hemel gevaren meesters van de Grote Witte Broederschap.
Voor hen die niet op de hoogte zijn met de 7 geopenbaarde stralen van de Heilige Geest van God zie bijvoorbeeld deze informatie

Op het pad van initiatie binnen de mysteriescholing is een healing coach iemand die de tweede grote inwijding op innerlijke niveua's heeft doorgemaakt. We spreken dan over een ingewijde van de 2e graad. Dit ter informatie van meer gevorderde studenten.

Het begrip 'healing coach' nader bekeken

Een coach, trainer of begeleider houdt zich bezig met de coaching van een persoon of groep bij:

Het verrichten van fysieke (b.v. sportieve) handelingen
Het uitvoeren van complexe handelingen
Het vinden van antwoorden op vragen
Het vinden van oplossingen voor problemen
Het benutten van ongebruikte mogelijkheden
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Dit alles met het doel een groep of individu in staat te stellen, de mogelijkheden optimaal te gebruiken.

Healing is een term die vooral in het jargon van de alternatieve geneeswijzen wordt gebruikt als een verzamelnaam voor een groot scala aan therapeutische en spirituele handelingen die men onder behandeling van een therapeut kan ondergaan, maar die men ook als zelftherapie uitvoert.

Healing is niet hetzelfde als de genezing van medisch erkende pathologische aandoeningen, hoewel dit wel een gevolg van healing kan zijn, maar het beoogt in eerste instantie het contact te herstellen met het Hoger - of Christus Zelf en de zogenaamde kosmische levensenergie, waar ieder wezen deel van uit maakt. Met healing wordt ook het verwerken van trauma's of andere psychologische schade bedoeld, die in dit leven of vorige levens zouden zijn opgelopen.

Zowel de begrippen 'kosmische levensenergie, 'hoger zelf', als 'vorige levens' worden in de westerse geneeskunde niet erkend, maar hebben vooral in de oosterse en christelijk-esoterische culturen een belangrijke rol. Healing is sinds de jaren 80 van de 20e eeuw in zwang geraakt, mede door de stijgende populariteit van oosterse geneeswijzen en de opkomst van de new age beweging.

De rivier van het Leven

De rivier van het Leven is een absoluut wonder dat we o.a. kunnen ervaren als we onze aandacht richten op het levende energieveld dat ons lichaam doordringt en omhult.
Dit wordt wel het levenslichaam ( Theosofie) genoemd en in de Anthroposofie spreekt men van het etherlichaam. Dit laatste is wat verwarrend omdat binnen de universele mysterieschool van de ten hemel gevaren meesters, de naam etherlichaam ( etheric body ) is verbonden met het grootste en snelst vibrerende veld van de 4 lagere lichamen en het vuurelement en dus met het identiteitslichaam.

De 4 lager lichamen van de mens volgens de Kosmische Wetenschap

We hebben het nu dus over het systeem van het fysieke en het vitale lichaam dat ongeveer 5 cm. uitsteekt buiten ons fysieke lichaam en dat alle fysieke levensprocessen aanstuurt en belevendigt.

Dit levende lichaam is ons aardse voertuig. Het wordt op haar beurt weer doordrongen en omhuld door het emotionele of astrale lichaam, dat weer wordt doordrongen en omhuld door het mentale veld en vervolgens door het omhullende en alles doordringende identiteitslichaam.

De kwaliteit van onze levensenergie wordt mede bepaald of gekleurd door onze emotionele en mentale gesteldheid en de informatie waaarop wij onze identiteit op baseren. Dit alles wordt weer mede bepaald door het karma en de mate waarin dit krachtencomplex kan inwerken op onze cellen en biochemische processen. Daarom is voeding en een gezond leefmilieu ook van belang. Dit gezamenlijk bepaald onze gezondheid en de mate van welbevinden.

Onze gezondheid is dus het resultaat van harmonie of balans in en tussen geest, ziel en lichaam, zodat zij een drie-eenheid vormen. Gezondheid is relatief, omdat veel mensen vaak 'aangeboren' dat wil zeggen karmische zwakheden meenemen in de ziel en / of één van de 4 lagere lichamen.

De scholing voor een healing coach is niet voor iedereen. Het spirituele werk dat wij verrichten is een roeping. Wanneer je werkelijk geroepen wordt door de Heilige Geest om een open deur te worden voor Gods Licht en mogelijk klaar bent voor dit onderricht dan zul je dit geleidelijk bewust worden en geleid worden naar een groep of initiatief waar je op innerlijke niveau's al bij hoort. In een introductieperiode wordt je vervolgens op de proef gesteld om te zien of je inderdaad 'klaar 'bent voor deze vorm van spiritueel onderwijs.

Wie oren heeft die hore!

IK BEN Raphaël en klop aan de deur van jouw hart en fluister: "Wordt wakker, het is hoog tijd om op weg te gaan..."

* * * * * * *


Facebook heeft per 17 Januari 2021 al onze Facebook pagina's ontoegankelijk gemaakt vanwege onze "politiek incorrecte visie"

 

Per September 2021 is er een nieuwe Facebook account aangemaakt op Facebook: https://www.facebook.com/partijvoordeliefde

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Roeland Solcer

Additional information