'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

threefold flame new smaller

In April 2010 publiceerden wij toen in het Engels op de InMarkt website, de toespraak (dictatie) van de ten hemel gevaren Meester Saint Germain, de hierarch van Aquarius. Vanwege  het grote belang van deze toespraak wordt de dictatie nu in het Nederlands opnieuw gepubliceerd.

Ik luid officieel het Begin van het Aquariustijdperk in 

English version 

Saint Germain, 22 maart 2010

TOPIC: Saint Germain luidt officieel het Aquariustijdperk in. Hij is enthousiast en gevuld met vreugde bij het vooruitzicht om zijn visie te ontsluieren voor degenen die ogen hebben om te zien


Ik sta nu al enige tijd bekend als de geascendeerde meester Saint Germain. Toch is Saint Germain maar een naam, en ik ben meer dan een naam – want ik ben een Levende Geest, die zichzelf voortdurend transcendeert als uitdrukking van de Vlam van Vrijheid waar ik voor gekozen heb om mee te versmelten, één mee te worden, om de belichaming daarvan voor de planeet Aarde te worden. Zo heb ik het ambt van de Hiërarch van het Aquariustijdperk verdiend – door bereid te zijn voortdurend te transcenderen tot ik mijn van mijzelf gewaarzijn verhoogd had tot het niveau dat vereist is om te dienen in de positie om de hoofdhiërarch te zijn gedurende een cyclus van 2150 jaar op aarde.

Jezus was dat voor mij geweest, door op dezelfde manier zijn van zichzelf gewaarzijn hoger te brengen tot aan het punt dat hij in staat was om als de hiërarch van het Vissentijdperk te dienen. Ik ontving mijn inspiratie van Christus – niet van het uiterlijke leven dat bewaard bleef in het beeld dat door de officiële christelijke kerken gegeven wordt, maar ontving inspiratie van binnenuit, door mijn eigen overdenkingen tijdens vele incarnaties over de ware innerlijke boodschap van Christus. Een boodschap die ik zo goed ik kon door diverse incarnaties probeerde uit te drukken, waaronder het werk van Shakespeare en de geschriften van Francis Bacon, altijd trachtend om die stuwkracht om te zelftranscenderen als de echte sleutelfactor tot een nieuw en beter tijdperk, tot stand te brengen – ongeacht waar je bent.

Er zit een voorwaartse voortgang in het leven

Want het is niet zo – en is dat niet vanzelfsprekend voor degenen die hun hart en geest geopend hebben – dat de sleutel tot groei altijd zelftranscendentie is. Je kunt naar de natuur kijken, je kunt naar de cycli van winter, lente, voorjaar, zomer, herfst, winter en zo voort kijken en denken dat dit maar een zichzelf herhalende cyclus is. Maar kijk eens naar de geschiedenis door de millennia heen, door de eonen heen en zie dat het niet enkel een cyclus is die zichzelf herhaalt, want er zit een voorwaartse voortgang in. Er zit een voortgang in die geleidelijk complexere levensvormen naar voren heeft bracht tot een fysiek lichaam ontstond met een brein en een zenuwstelsel dat verfijnd genoeg was om de belichaming van de levende geesten te ondersteunen, de individualisaties van het Wezen van de Schepper, de mede-scheppers die we zijn.

Kijk zelfs eens naar de aarde die om de zon heen draait. Kijk eens hoe je opgegroeid bent met het beeld dat de aarde gewoon om de zon draait en als ze één keer om de zon is heen gedraaid, keert ze naar dezelfde positie terug van een jaar geleden. Dit is de algemene waarneming – of liever de algemene verkeerde waarneming. Want mijn geliefden, jullie geloven toch niet serieus dat de zon op een vaste plaats in de ruimte staat? Hebben de geleerden jullie niet verteld dat het universum zich voortdurend uitbreidt, hebben ze niet gezegd dat jullie zon één ster is in een groter systeem, wat een Melkweg heet, en dat ze zich met die Melkweg mee beweegt? Zelfs de hele Melkweg beweegt zich door de ruimte, dus je begrijpt dat – wanneer je hier dieper over nadenkt – dat toen de aarde eenmaal om de zon had gedraaid, ze niet terugkeert naar dezelfde positie in de ruimte. Want de zon heeft zich verplaatst, wat inhoudt dat het traject, het pad, van de aarde om de zon niet een elliptische baan is: het is een spiraal die in een duidelijke richting gaat.

En zo is het met alles in het materiële universum. Alles beweegt, niet in cirkels, maar in spiralen – spiralen die een duidelijke richting hebben. Het is, of omhoog, of naar beneden. Het is, of een zich uitbreidende spiraal, of een in elkaar stortende spiraal, want er zit niets tussen in. De droom van de elliptische, vaststaande baan is maar een droom. Waar komt die droom vandaan? Hij komt uit het menselijke ego, dat zichzelf wil conserveren door de voorwaartse vooruitgang van het hele universum te stoppen, als hij het kon. En aangezien ik dat niet kan, probeert hij de indruk te wekken van iets vaststaands. En vanwege de vrije wil en de dichtheid van het materierijk, is het inderdaad mogelijk om het beeld te creëren dat iets vast ligt, dat iets bewaard kan blijven, dat iets het een poosje kan overleven in zijn huidige vorm. Zeker, dit is de centrale uitdaging van het leven, maar het is vooral de uitdaging waar de mensheid nu voor staat.

Dit markeert het officiële begin van het Aquariustijdperk

Want ik, Saint Germain, kom met grote vreugde om je te zeggen dat vandaag 22 maart 2010 de eerste dag van het Aquariustijdperk is. De overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk heeft plaats gevonden om middernacht, tussen de 21e en de 22e maart 2010. En daarom begroet ik Saint Germain, jullie als de Hiërarch van het Aquariustijdperk op deze eerste dag van het Aquariustijdperk.

Wat is het belang van deze dag? Nu, dit kan vanuit twee invalshoeken bekeken worden. Eerst het globale perspectief; het belang is gewoon dit: alles is veranderd. Alles is veranderd. Alles op aarde is in een oogwenk veranderd en niets zal meer hetzelfde zijn.

Maar zullen de mensen merken dat alles veranderd is? Eerst niet – voor sommigen een hele poos niet. Laat me je meenemen, als je wilt, naar de dag voor ik, geïncarneerd als Columbus, Amerika ontdekte. Na een lange worsteling met de bemanning op mijn schepen, was ik opgelucht toen ik wakker werd en land ontdekte. Als je terugkijkt op die dag, zul je zien dat die dag, 12 oktober, 1492, waarachtig het begin van een nieuw tijdperk kenmerkte, met de kolonisatie van Amerika en alles waar Amerika voor staat in de wereld van vandaag. Niettemin, de dag zelf leek nauwelijks belangrijk. Het was een dag dat de meeste mensen niet merkten dat hij ook maar enigszins anders was dan alle andere.

Ik merkte het wel natuurlijk, hoofdzakelijk omdat er minder risico was dat ik overboord gegooid zou worden door mijn eigen bemanning. En dat was een lot dat ik in die tijd liever niet onderging, omdat ik enigszins gehecht was aan mijn fysieke lichaam, zelfs enigszins aan gehecht was aan het verlangen om een belangwekkende ontdekking te doen. Want toen was ik natuurlijk niet een geascendeerd wezen en niet bevrijd van het ego. Er was een zekere hoeveelheid ego in het hele verlangen om nieuw land te ontdekken. Er was zelfs een bepaalde hoeveelheid ego in het verlangen om te bewijzen dat de oude gedachtegang verkeerd was, om eens en voor altijd te bewijzen dat de aarde niet plat was, zelfs de misvatting van de Romeinse doctrines bewijzen – die ik niet gunstig gezind was in die incarnatie. Omdat ik natuurlijk geleden had onder het misbruik van de christelijke kerken in diverse incarnaties en omdat ik duidelijk gezien had – in die tijd in de Middeleeuwen – dat het inderdaad de katholieke kerk was die de grootste belemmering was voor de vooruitgang in Europa en voor de opkomst van een nieuw tijdperk.

Niettemin was er, ondanks een bepaalde hoeveelheid ego, een bepaald verlangen om hun ongelijk te bewijzen, een dieper verlangen om deel uit te maken van de Rivier van Leven die een beschaving vooruit brengt. En zo is het met velen gegaan die nieuwe ideeën naar voren gebracht hebben door de hele geschiedenis heen, nieuwe ideeën die een beschaving vooruit hielpen. In enkele gevallen werden de mensen gedreven door egoïstische motieven of faam of rijkdom of zichzelf de geschiedenis in schrijven. Maar ze stonden wel steeds open om de ontvangers te zijn van een specifiek nieuw idee dat de maatschappij vooruit zou helpen. En zo is de beschaving trouwens vooruit gegaan de laatste 2000 jaar, van de fase die je toen zag naar de fase die je tegenwoordig ziet.

TOPIC: Het Romeinse Rijk en de katholieke kerk illustreren de belangrijke uitdagingen waar de mensheid voor staat in het Vissentijdperk. De uitdaging begrijpen die Jezus de mensheid toewierp, de uitdaging om het elitisme te overwinnen

En laten we dus eens kijken naar die beschaving van 2000 jaar geleden, en laten we eens kijken naar de dominante beschaving van die tijd, namelijk het Romeinse Rijk. Het is natuurlijk geen toeval dat we deze boodschapper en zijn metgezel naar Rome hebben gestuurd, net voor het aanbreken van het Aquariustijdperk. Want je zult zeker zien dat het Romeinse Rijk en de Roomse kerk de belangrijke uitdagingen geleverd hebben – zij illustreren de belangrijke uitdagingen – die de mensheid moet overwinnen – waarvan het de bedoeling was dat ze het zou transcenderen – tijdens het Vissentijdperk – en het moeten transcenderen om over te gaan naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk en daarom de Gouden Eeuw manifesteren die het hoogste potentieel is voor het Aquariustijdperk.

Wat is het trouwens dat het Romeinse Rijk en de Roomse kerk vertegenwoordigen? Ze vertegenwoordigen het bewustzijn dat begon met de oorspronkelijke gevallen engelen, toen ze uit een hogere sfeer vielen, uit arrogantie door te denken dat ze het beter wisten dan God hoe ze Gods schepping moesten regelen. Ze dachten dat ze een elite vormden met speciale krachten, met speciale wijsheid en inzichten en intellectuele bekwaamheid. En daarom dachten ze dat ze het verdiend hadden om de mensen te regeren. Ze verdienden het om de nieuwe mede-scheppers te regeren in de sfeer waarin ze gevallen waren, nadat ze geweigerd hadden te transcenderen en met de oorspronkelijke sfeer te ascenderen. Ze dachten dat in hun verfijndheid, zij beter geschikt waren om over de mede-scheppers te regeren die nog nieuw en aan het experimenteren waren. Maar de mede-scheppers waren gewoon de kinderen van God en zoals Jezus zei: “Tenzij je als klein kinderen wordt, zul je op geen enkele manier het koninkrijk binnengaan.” En dus waren ze lang niet zo verfijnd als de gevallen engelen dachten – en zoals ze nu nog denken.

Je ziet dat wat de gevallen engelen deden, was dat ze een maatstaf creëerden voor verfijndheid die gebaseerd werd op hen zelf en hun eigen bewustzijnsstaat. Dit was geen universele maatstaf, het was geen logische maatstaf, het was geen natuurlijke maatstaf, het was geen maatstaf die God gesteld had, het was een maatstaf die door het gevallen bewustzijn gesteld werd, het bewustzijn van dualiteit en scheiding. Het was een maatstaf om  van de nood een deugd te maken, de nood die je bent wanneer je de dualiteit ingaat, en daarom niet één kunt zijn met de Rivier van Leven – en daarom alles met geweld moet nemen, want het zal niet gemakkelijk gaan als jij niet bereid bent om jezelf, je gescheiden zelfgevoel, aan de stroom van de Rivier van Leven over te geven.

En dus is dit juist het bewustzijn van iets met geweld nemen, en de gevallenen hadden geen andere optie. En daardoor probeerden ze het te laten lijken alsof het nemen met geweld een deugd was en degenen die het best waren om anderen te dwingen, degenen waren die het meest geschikt waren om te regeren, en trouwens degenen waren die als het meest verfijnd gezien moeten worden – zelfs als de vertegenwoordigers van God op aarde. Dit is het hoogtepunt van hun arrogantie. De Romeinse keizers riepen zichzelf uit tot goden op aarde en eisten van de mensen dat ze hen als zodanig vereerden en accepteerden dat alles wat zij zeiden onfeilbaar was. Ah, de droom van onfeilbaarheid. Is dat ook niet de droom van een vaststaande baan om de zon, dat iets stil staat en behouden kan blijven. Want de wereld van de keizer is altijd onfeilbaar, ongeacht wat het is en ongeacht de gevolgen. En dit is precies het bewustzijn dat door het Romeinse Rijk werd overgebracht, en naarmate het Romeinse Rijk begon af te brokkelen op de Roomse kerk werd overgedragen, de rooms katholieke kerk. Waarin ook verklaard werd dat de Paus onfeilbaar was, dat hij voor god sprak, dat hij de enig echte vertegenwoordiger van Christus op aarde was.

De uitdaging begrijpen die Jezus de mensheid toewierp

Nu dan, dit is het bewustzijn waar de mensheid het deze laatste 2000 jaar tegenop moest nemen. Zeker, ze zijn er vaker tegenaan gelopen, maar ze hoefden het er niet tegen op te nemen; ze zijn er aan onderworpen geweest. Want pas 2000 jaar geleden kreeg de mensheid echt de kans om dit bewustzijn te zien en te transcenderen. En waardoor kregen ze die kans om het gevallen bewustzijn te transcenderen, het bewustzijn dat iets op aarde onfeilbaar kan zijn, permanent kan zijn? Nu, het kwam, mijn geliefden, door de incarnatie van Jezus als de Levende Christus. Toen hij 2000 jaar geleden op aarde rondliep, wierp hij de mensheid deze uitdaging toe: er is een hogere realiteit dan het gevallen bewustzijn. “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne” Hij vermoordde de waarheid, de gevallenen vermoordden de waarheid, vermoordden de onschuld, vermoordden juist de transcendentie van het leven.

Want het leven is transcendentie en zichzelf vernieuwen. En een soort die zich niet aanpast en zichzelf vernieuwt, zal uitsterven. Dat is de ene waardevolle les die geleerd kan worden van het hele concept van de evolutie en de survival of the fittest – wat inhoudt het meest aangepast, degenen die het meest bereid zijn de oude matrix te transcenderen.

En kijk dus maar naar het leven van Jezus. Geboren in nederige omstandigheden, geboren als ieder ander – ondanks de mythes die er later aan toegevoegd werden over een ster die verscheen. Ik was erbij, als de Heilige Jozef – of liever als Jozef de timmerman – toen Jezus geboren werd. Jullie hebben de beelden gezien van een kribbe met een ster die erboven verscheen. Nu, ik was erbij en ik zag geen ster, mijn geliefden. Dit is geheel een metafoor, die enkel nagegaan kan worden door degenen die het innerlijke zicht hebben – niet een fysieke ster, zoals de legenden het willen vertellen.

 Want wat hebben ze met Christus gedaan? Hij incarneerde als een ‘gewoon’ mens om het potentieel te tonen dat wij allemaal hebben. Nu, eerst probeerden de Romeinse keizers het christendom te onderdrukken. En toen, toen het een zekere pragmatische keizer – een politiek dier die de naam Constantijn droeg – duidelijk werd dat het zich niet liet onderdrukken, wat deed hij toen? Nu, hij zei: “Laten we het dan maar gebruiken – als we het niet kunnen doden, laten we het gebruiken. Laten we het als de officiële religie invoeren, maar laten we natuurlijk wanneer we dat doen een paar subtiele voorwaarden toevoegen die niemand op zullen vallen – een paar voorwaarden die het christendom een draai geven en het veranderen.”

Niet dat dit een uitvinding was van de keizer Constantijn; het was al opgestart door andere gevallen wezens die bij het christendom gegaan waren en die Jezus begonnen waren te verheerlijken en van hem een uitzondering maakten in plaats van een voorbeeld. En dus was het gemakkelijk voor Constantijn om dit uit te vergroten, om de steun van het Romeinse Rijk aan degenen te geven die van mening waren dat het christendom het meest geschikt was om aan hun politieke doeleinden tegemoet te komen. En zo zag je dat er zich geleidelijk een kerk vormde die Christus tot de status van God verhief, waardoor hij fundamenteel anders werd dan de andere mensen op deze planeet, daarom volledig ongeschikt om als voorbeeld te dienen voor hen en hun potentieel, want hij was zo anders. Hij was van dezelfde substantie als de vader, hij was God vanaf het allereerste begin.

Nu, mijn geliefden, jullie zijn allemaal God vanaf het allereerste begin, omdat zonder hem niets gemaakt is dat gemaakt is. En daardoor ‘zijt gij goden’ zoals Jezus zelf zei. En dat is natuurlijk precies wat de gevallen wezens niet willen dat wij beseffen. Ze willen niet dat jij je ware mede-scheppende potentieel beseft.

Niet dat jullie goden zijn in de betekenis van de gevallenen die zichzelf als god op aarde wilden vestigen. Jullie zijn niet God in de volledige zin; jullie zijn individualisaties van God. Dat betekent dat niemand superieur is aan een ander, want hoe kan één uitdrukkingsvorm van God superieur zijn aan een andere uitdrukkingsvorm van God? Jullie zijn individualisaties van God, jullie zijn allen gelijk in jullie uniek zijn. Maar wat het gevallen bewustzijn gedaan heeft, is dat het dat waardeoordeel eroverheen gelegd heeft, waardoor het nu mogelijk wordt om te zeggen dat vanwege bepaalde kenmerken hier op aarde, één persoon uniek is, één persoon staat boven alle anderen – hetzij een keizer, of een paus of Christus zelf.

Het bewustzijn van elitisme moet getranscendeerd worden

Dit is precies de fundering voor het bewustzijn van elitisme, het bewustzijn van exclusiviteit. En dit is het bewustzijn waar de mensheid de laatste 2000 jaar mee geconfronteerd is om de uitdaging te transcenderen. Want juist door de incarnatie van Jezus zelf, werd de uitdaging absoluut, in die zin dat geen mens op aarde in staat is geweest m het volkomen te negeren. Maar natuurlijk hebben veel mensen het in zeer grote mate genegeerd.

En wat je in de laatste 2000 jaar ziet, is inderdaad het patroon dat de meerderheid van de bevolking sterke leiders gewild heeft om hen te regeren, precies omdat dat betekende dat ze de uitdaging konden negeren om hun ware creatieve potentieel te erkennen en uit te drukken. Kijk naar de leringen die wij naar voren gebracht hebben over het menselijk ego, over drama’s, persoonlijke en epische. Kijk naar de leringen en lees tussen de regels door en je zult zien dat wat we jullie gegeven hebben precies de sleutels zijn om juist dit bewustzijn te boven te komen dat ik hier bespreek. Waardoor jij je eigen weerstand overwint om jezelf als mede-schepper met God te erkennen, je creatieve potentieel te erkennen.

TOPIC: Het subtiele mechanisme begrijpen dat het lijkt alsof je een worsteling te boven moet komen om het bewustzijn te overwinnen dat het leven tot een worsteling maakt. De sleutel is door bewuste keuzes te maken. Sommige mensen maken geen keuzes, omdat ze zichzelf beoordelen

We hebben jullie de sleutels gegeven om dit bewustzijn te boven te komen en ik durf te zeggen dat er geen andere lering op aarde is dat jullie deze sleutels zo duidelijk verschaft. Maar het probleem hier is dat het een bepaalde inspanning vereist, naar het schijnt. Het is niet echt een inspanning, in de zin dat je ergens mee moet worstelen. Maar het is een worsteling in de zin dat je door een proces heen moet dat een worsteling zal lijken, omdat je door het proces heen moet om je hogerop te brengen boven de neerwaartse aantrekkingskracht van het massabewustzijn uit – dat gewoon een onbewust leven wil leiden, een niet ontwaakt leven. En daarom moet je het proces volgen – zoals door Jezus getoond werd, door de Boeddha getoond werd en andere spirituele voorbeelden – om je bewustzijn, je zelfgevoel, boven het niveau van het massabewustzijn te tillen, te accelereren. Zodat je kunt accepteren dat je niet gewoon een mens bent, je kunt accepteren dat je een mede-schepper met God bent, je bent een individualisatie van God.

En daarom heb je het potentieel om deel uit te maken van de Gouden Eeuw, deel uit te maken van het mede-scheppen en die eeuw manifesteren als een fysieke realiteit op planeet Aarde. Dit is enigszins een inspanning. Velen van jullie hebben zich decennia lang bezig gehouden met deze poging, maar jullie hebben je er – nog – niet helemaal door in beslag laten nemen. Jullie zijn ten prooi gevallen aan een subtiele bewustzijnsstaat die we ook in onze vele verhandelingen en dictaties aan de orde hebben gesteld, namelijk het geloof dat je een uiterlijk pad kunt volgen. Zoals we eerder gezegd hebben – steeds maar weer, vele malen door Jezus, maar ook door anderen – zelfs in organisaties van geascendeerde meesters en leringen zit dat bewustzijn dat als we maar de uiterlijke lering bestuderen, decreten geven of gebeden of rozenkransen, dit of dat doen, dat we dan op zekere dag zullen ascenderen.

Maar zoals we uitgelegd hebben, recentelijk nog door Serapis Bey, is de ascensie niet een automatisch of mechanisch proces. Het zal nooit tot stand komen door uiterlijke dingen te doen. De uiterlijke dingen hebben een weldadig effect om de energie te transmuteren, maar ze zullen je bewustzijn niet verhogen. Want je bewustzijn verhogen kan enkel plaats hebben als gevolg van een bewuste wil, een bewuste beslissing, een bewuste keuze.

Jullie is de vrije wil gegeven door God, en dat de gevallen wezens in staat waren om de aarde te regeren is precies doordat ze manieren gevonden hebben – slimme manieren – om de vrije wil te onderwerpen, om mensen hun vrije wil af te laten staan, hun keuzemogelijkheden op te geven, en de keuzes aan de regeerders, de keizers, de koningen en de potentaten van dit of dat systeem over te laten. Aan jullie is de individuele vrije wil gegeven. Ze kan enkel door jou uitgeoefend worden, en ze kan enkel bewust uitgeoefend worden. En gezien de huidige staat van het massabewustzijn op aarde, is er inderdaad een zekere inspanning voor nodig opdat jij bewust kiest buiten het massabewustzijn om.

Dit geef ik ruiterlijk toe, omdat het een inspanning voor mij als Columbus was om tegen het massabewustzijn in te gaan en te zeggen: “Nee, de aarde moet rond zijn.” We begrijpen dit allemaal in het geascendeerde rijk, maar toch hebben wij ons er boven uit getild en we weten dat jij hetzelfde kunt. We weten ook dat je het enkel kunt doen zoals wij het gedaan hebben: door bewust een poging te doen, de vastberadenheid te hebben, dat je bereid bent om bewust te zijn, dat je bereid bent bewuste keuzes te maken – bewuste keuzes in plaats van blindelings het massabewustzijn te volgen of de leiders die beweren dat ze superieur, zelfs onfeilbaar, zijn.

Zie je echt niet dat in een eerdere organisatie die The Summit Lighthouse heet, te veel studenten blindelings de boodschapper gevolgd zijn die ze als nog een onfeilbare leider op aarde zagen? Als je dit niet kunt zien, dan ben je niet bereid om bewust te zijn, bewust naar je leven te kijken en je levenservaringen. Dit is de keuze waar je voor staat aan het begin van het Aquariustijdperk. Begin je nu bewuste keuzes te maken – waar je volledig en exclusief verantwoording voor neemt? Of zul je een goeroe of leider zoeken, die beweert een of ander onfeilbaar kenmerk te hebben, en dan blindelings die leider volgen?

Kijk naar deze boodschapper, die bereid was dit bewustzijn te transcenderen en je een voorbeeld te geven van iemand die misschien in een leiderschappositie kan zitten, maar die buitengewoon voorzichtig is om niet tussenbeide te komen om jou je eigen verantwoording te geven om je eigen keuzes te maken. Kijk naar het drama dat we hier opgevoerd hebben om je precies die keus te geven om een leider te blijven volgen die een of andere onfeilbaarheid opeist of om dat bewustzijn te laten varen en voor eens en voor altijd naar binnen te gaan, je eigen innerlijke leiding te volgen, in plaats van een of andere uiterlijke leiding. En dan de verantwoording te nemen voor de keuzes die maakt gebaseerd op die innerlijke leiding.

Want zoals de Grote Goddelijke Leider, en mijn eigen goeroe, recent uitgelegd heeft, is goddelijke leiding niet een dwangbuis; het is niet zo dat je maar één keuze hebt om goddelijke leiding te volgen en dan maak je geen keuzes meer, want nu moet je doen wat je van boven gezegd wordt. In plaats daarvan is de realiteit dat goddelijke leiding maar één bedoeling heeft: je te helpen betere keuzes te maken en daardoor te groeien in van jezelf gewaar zijn en het gebruiken van je mede-scheppende capaciteiten.

TOPIC: De meesters zullen hun waarachtige wezen aan je onthullen, als je bereid bent om verder te kijken dan je mentale kader 

Overwin de gehechtheid aan uitkomst en stop met jezelf beoordelen

Zie je, een aspect van het gevallen bewustzijn is de gehechtheid aan specifieke uitkomsten en resultaten op aarde, En daarom hebben ze dit hele bewustzijn gemaakt van dat bepaalde keuzes verkeerd zijn volgens een bepaalde maatstaf. En ze gebruiken dit om ervoor te zorgen dat jij jezelf gaat beoordelen, tot jij je zo ellendig voelt omdat je de zogenaamde verkeerde keuzes maakt dat je tenslotte redeneert: “Ik heb er genoeg van om deze foute keuzes te maken – ik maak geen keuzes meer.” Ik volg een uiterlijke leider, ik zal een religie aanhangen, ik zal een goeroe of boodschapper volgen. Of ik zal proberen wat goddelijke leiding te ontvangen van iemand die me zal zeggen wat ik moet doen. Nu, mijn geliefden, als je naar een of andere niet-materiële entiteit zoekt om je te zeggen wat je moet doen, dat kan ik je er wel van verzekeren dat die niet-materiële entiteit geen lid van de Opgevaren Schare is.

Want wij hebben niet tot doel om je op een punt te krijgen dat je nooit verkeerde keuzes op aarde maakt. Ons doel is je globale groei in van jezelf gewaar zijn. En zoals we al heel vaak hebben gezegd, je kunt net zo goed groeien van elke keuze die je maakt, of die nu ‘goed’ of ‘fout’ is volgens aardse maatstaven. Onze enige zorg is je te helpen leren en groeien, en daardoor transcenderen en groeien in je mede-creatieve bekwaamheid en gewaarzijn. Dat is onze zorg.

Geloven jullie wis en waarachtig, mijn geliefden, dat we hier boven zitten en iedere beweging van jullie volgen en jullie hardvochtig beoordelen? Geloven jullie dat voor elke keuze die je maakt, de karmische raad hier zit met een scorebord en een vinkje zet wanneer je een goede keuze maakt en een minnetje wanneer je een slechte keuze maakt. En dat ze alle minnetjes optellen, tot je een kritiek punt bereikt en ‘bam’ dan ga je de brandende hel in die de christenen vele eeuwen lang zo levendig geportretteerd hebben. Geloof je serieus dat de karmische raad zo werkt? Want als dat zo is, dan kan ik je zeggen dat je ten prooi bent gevallen aan het gevallen bewustzijn en hun mind control en hun brainwashing en hun projectie van deze verkeerde beelden op het collectieve bewustzijn.

Als je echt gelooft dat de karmische raad en de Opgevaren Schare zo werkt, dan is het tijd om te beseffen dat je te pakken bent genomen door de gevallen engelen. En het is tijd om wakker te worden en deze vooropgezette beelden, die gebaseerd worden op de dualiteit en oordelend zijn. Het is tijd om naar binnen te gaan en eerlijk te zijn en te zeggen: “Ik begin door te krijgen hoe het gevallen bewustzijn mijn mening over God en mijn mening over de geascendeerde meesters aangetast heeft. En ik besluit hierbij – door de keuze van mijn vrije wil – dat ik bereid ben God en de geascendeerde meesters te kennen zoals ze echt zijn. Ik ben bereid om de werkelijkheid te kennen.”

Mijn geliefden, vraag en jullie zullen ontvangen. Vraag met de bereidheid om verder te kijken dan jullie mentale kaders, je vooropgezette meningen, je epische drama’s en we zullen ons ware wezen aan je onthullen. Want we zijn hier altijd bij je. Slechts in jouw geest is er de indruk, het beeld van afstand, van een niet af te breken afgrond tussen jou en ons, gecreëerd. En die niet af te breken afgrond werd precies in het gevallen bewustzijn gecreëerd. Want er is een niet af te breken afgrond tussen het gevallen bewustzijn en het geascendeerde bewustzijn. Er bestaat geen twijfel over. Er bestaat een afgrond tussen het gevallen bewustzijn en het geascendeerde bewustzijn. Maar je bent een individualisatie van het Wezen van de Schepper en je hebt een keuze: Wil je in het gevallen bewustzijn stappen; wil je in het geascendeerde bewustzijn stappen?

Op welk station wil jij de radio van je bewustzijn afstemmen? Draai aan die knop van het bewustzijn. Hij kan wel vastzitten op een bepaald station vanwege vele incarnaties. De wijzer is misschien wat roestig geworden, mijn geliefden. Hij kan wel vastzitten op dat station waar hij al zolang op staat, misschien dacht je dat het het enige station was – of dat je daardoor in de hemel zou komen als je er maar lang genoeg op afgestemd blijft. Dus doe die inspanning om de wijzer vrij te wrikken van de corrosie, om hem weer in beweging te krijgen. Draai hem een poosje heen en weer, net genoeg om hem te bevrijden van roest en vuil. Maar stem hem daarna op de hogere stations af, tot je ons bereikt. Want dat is niet zo moeilijk, maar het is veel gemakkelijker geworden, naarmate de planeet van de denkwijze van Vissen naar Aquarius is verschoven.

Er is minder inspanning voor nodig om je af te stemmen op de realiteit van de Opgevaren Schare van vandaag dan die van gisteren. En naarmate de tijd voortgaat, en naarmate het collectieve bewustzijn blijft vooruitgaan, zal het steeds minder inspanning vergen. Maar er is nog steeds wel die keuze voor nodig, dat je bereid bent om vraagtekens te zetten bij je oude mentale beelden, de gesneden beelden. Zonder de bereidheid om je gesneden beelden te betwijfelen, is er geen vooruitgang mogelijk. Dit is de manier waarop het altijd is geweest – altijd. Want de vrije wil is de essentie van groei.

Het leven, vrijheid en het streven naar geluk begrijpen

Het leven, vrijheid en het streven naar geluk – dat zijn drie van de rechten die bepaald zijn in dat document, de Onafhankelijkheidsverklaring. Maar wat is het leven? Het is datgene wat niet stilstaat, maar zichzelf voortdurend transcendeert. Als er geen zelftranscendentie was, is er slechts de dood, daarom zei Jezus: “Ik ben gekomen opdat allen het leven zullen krijgen en dat nog overvloediger gemanifesteerd.” Het leven is Christus, Christus is transcendentie – zelftranscendentie, constant, constant, altijd stromende zelftranscendentie. Zonder zelftranscendentie is er geen leven, enkel een herhaling van dat wat er is. En dat wat er is, is de dood – dit is het doodsbewustzijn.

Mijn geliefde, als je een spirituele student bent in een bepaalde vorm, dan zeg ik je: de cycli van de tijd zijn veranderd. Je bent nu in het Aquariustijdperk. Je hebt een ongekende kans om op het bewustzijn van het Aquariustijdperk af te stemmen, het Gouden Eeuwbewustzijn. En daardoor is het tijd om de doden hun doden te laten begraven. Laat degenen die niet bereid zijn hun mentale kader te betwijfelen – laat ze maar. Ga verder. Stel vragen over je mentale kader, verhoog je bewustzijn, begin bewuste besluiten te nemen. Ga naar binnen en vind dat punt van stil zijn, zoals ik gezegd heb. En begin te handelen vanuit dat punt, zoals Gautama Boeddha op oudejaarsavond uitgelegd heeft.

Nu dan, leven, vrijheid en het streven naar geluk. Het leven is zelftranscendentie, maar wat is vrijheid dan? Nu, de mensen denken dat het een permanente toestand is, waarin ze een bepaalde vorm van regering hebben die hen bepaalde wetten en rechten geeft. Maar ik zeg je opnieuw, niets kan stil blijven staan, alles moet getranscendeerd worden. Dus vrijheid is ook zelftranscendentie. Enkel in voortdurende zelftranscendentie zul je vrij blijven. Want, mijn geliefden. Je denkt misschien dat er in het verleden een bepaalde tiran was die de mensen niet bepaalde rechten gaf. Je denkt misschien dat je nu een regering hebt gecreëerd, zelfs een grondwet, die bepaalde rechten aan haar burgers geeft en dat die rechten in bepaalde wetten opgeschreven zijn. En daarom denk je misschien dat je het gemaakt hebt. Maar ik zeg je dat het niet zo is, want zoals je zelfs in de Verenigde Staten tegenwoordig kunt zien, de constitutionele vrijheden worden voortdurend uitgehold. En in feite zullen juist de wetten die je gisteren leken te bevrijden van een tiran, nu een beperking op zich worden. Ze houden misschien de maatschappij tegen om te transcenderen, naar een hoger niveau te gaan. En daardoor kan er slechts blijvende vrijheid zijn in voortgezette vrijheid.

Wat ons vervolgens brengt op geluk. En wat is geluk? Kan er geluk zijn zonder zelftranscendentie? Nee. Er kan misschien een indruk zijn van geluk en dat proberen mensen op aarde te scheppen door een uiterlijke maatstaf voor geluk te bepalen en te zeggen: “Wanneer ik dit of dat heb, dan ben ik gelukkig!” En dan besteden ze hun hele leven eraan om te krijgen wat hen zogenaamd gelukkig zou maken. En wanneer ze het dan krijgen, beseffen ze dat ze niet in een permanente staat van geluk zijn, want nu is hun belangrijkste zorg hoe ze datgene wat hen zogenaamd gelukkig maakte, verdedigen en onderhouden.

Dus toen ze het niet hadden, streefden ze ernaar om het te krijgen en nu ze het hebben, streven ze ernaar het te onderhouden. En op beide manieren houdt hen hun van geluk af. Want wat is gelukkig zijn? Het is voortdurende zelftranscendentie, en wat is zelftranscendentie? Het is dat je niet gehecht bent aan iets op aarde, en wat je op aarde hebt, dient enkel als voertuig voor je zelfexpressie. En elke dag kan je zelfexpressie in een andere richting gaan, spontaan, zonder het van te voren te weten, zoals Jezus onlangs in Rome uitgelegd heeft. En daarom als je overgegeven bent aan de stroom van de Rivier van Leven, ben je niet gehecht aan welke uiterlijke bezittingen ook. Je bent bereid om te stromen en je zelftranscendentie in nieuwe richtingen te voeren, in nieuwe sferen, zodat je zelfs niet in staat zult zijn geweest om erover te dromen, toen je zo geconcentreerd was op een bepaalde vorm van zelfexpressie.

TOPIC: Als je vooropgezette meningen hebt, vooropgezette beelden van hoe het Aquariustijdperk eruit moet zien, dan markeert deze dag de start van de cyclus waarin het heel veel voordeel oplevert om die beelden te heroverwegen

Zet vraagtekens bij je vooropgezette meningen over het Aquariustijdperk

Er is niets mis mee als je geconcentreerd bent op een bepaald gevoel van zelfexpressie op dit moment. Maar wanneer je eraan gehecht raakt en denkt dat het zo moet zijn tot in de oneindige toekomst, of zelfs de rest van je leven, nu dan is die zelfexpressie een beperking geworden voor de uitdrukking van je Geest. En daardoor zeg ik je: als je vooropgezette meningen hebt, vooropgezette beelden over hoe het Aquariustijdperk eruit zou moeten zien – of hoe je leven en je bijdrage aan het Aquariustijdperk eruit zou moeten zien – dan markeert deze dag de start van de cyclus waarin het heel veel voordeel oplevert om die beelden te heroverwegen. Als je echt de verschuiving maakt van het Vissen- naar het Aquariustijdperkbewustzijn dan kan ik je ervan verzekeren dat al je vooropgezette beelden over het Aquariustijdperk en je eigen zelfexpressie in twijfel getrokken moeten worden.

Veel ervan moeten gewoon getranscendeerd worden, want ze zijn verouderd. Ze werden gebaseerd op het oude bewustzijn en wat je kon zien en wat de mensheid zou kunnen zien in dat bewustzijn. Maar dat bewustzijn is er niet meer, de oude cyclus is weg. En daarom is het tijd voor een nieuwe visie, het is tijd om je verbeeldingskracht te openen om de werkelijkheid te zien van wat de Gouden Eeuw kan zijn – niet wat het leek door het filter van de Vissendenkwijze en de Vissencyclus.

Dit is ook wat Christus voor je vertegenwoordigt – de uitdaging van Christus om altijd verder te kijken dan je mentale kader, je netten achter te laten en Christus een poosje te volgen, tot je van binnenuit begint te zien wat de zelfexpressie is die je in het Aquariustijdperk naar voren wilt brengen. Wat je ook gedaan hebt tot nu toe, was wat je moest doen; je had die ervaring nodig. Ik vraag je niet om jezelf ergens de schuld van te geven of te denken dat je het verkeerd hebt gedaan toen je deed wat je gedaan hebt. Het is geen kwestie van schuld. Je hebt gedaan wat je hebt gedaan omdat je die ervaring nodig had en het was een noodzakelijke stap op je pad. Wat ik aan je vraag om te overwegen is dat de cycli op aarde onherroepelijk veranderd zijn, en daarom moet je om je ware Aquarische potentieel te ontsluiten, alles opnieuw overdenken.

Je moet beseffen dat de manier waarop jij naar jezelf kijkt en het Aquariustijdperk en de leringen van de geascendeerde meesters tot dusver op subtiele manieren beïnvloed is door de Vissendenkwijze en door het bewustzijn van de mensheid. En als je echt een verschuiving wilt maken, moet je opnieuw denken, je moet bij alles vraagtekens zetten. Stel vragen over alles, wees bereid om vragen te stellen niet in de betekenis van dat je evalueert of iets fout was. Ik vraag niet om een dualistisch oordeel; ik vraag je enkel om vragen te stellen door te zeggen: “Is er mogelijk meer? Valt er misschien meer te begrijpen, is er meer te voorzien, zou jij je meer kunnen verbeelden? Is er een hogere vorm van expressie die voor mij mogelijk is in het Aquariustijdperk? Is er een hogere expressie van een of andere vorm van technologie die mogelijk is in het Aquariustijdperk?

TOPIC: Handhaaf de visie van een verschuiving in bewustzijn die het mogelijk maakt om nieuwe technologie uit te brengen die niet op geweld gebaseerd wordt

Je verwijderen van de op geweld gebaseerde technologie

Want ik kan je ervan verzekeren dat je in het Aquariustijdperk de opkomst zult zien van een nieuwe vorm van technologie, gebaseerd op een nieuwe bewustzijnsstaat die niet op geweld gebaseerd wordt. Kijk hoeveel technologie je tegenwoordig op de wereld hebt, vooral op het gebied van energie. Kijk hoe het op geweld gebaseerd wordt. Neem olie; hoe werd olie gecreëerd? Organisch leven verzamelde zich, stierf en werd onder druk gezet tot het een vloeibare zwarte substantie werd. Hoe wordt olie onttrokken? Met geweld, door in de aarde te boren. Hoe wordt het geraffineerd; opnieuw met geweld. Hoe wordt het gebruikt om auto’s kracht te geven? In een interne verbrandingsmotor, waar de kracht van een explosie ervoor zorgt dat de zuigers bewegen. Geweld, geweld, geweld – overal geweld.

Zet dit eens tegenover de opmerking die Jezus maakte aan het begin van het Vissentijdperk: “Vrees niet kleine kudde, want de vader geeft je met het grootste genoegen het koninkrijk.” Dit is de antithese van de op geweld gebaseerde technologie en een op geweld gebaseerde economie en een op geweld gebaseerde wereld. Zeker, er is een potentieel dat de mensheid op een dag dat niveau van collectief bewustzijn bereikt dat ze deze technologie zelfs niet meer nodig heeft, maar hun behoeften direct kunnen manifesteren door de kracht van de geest. Maar die fase is nog even ver weg. Het zou een potentieel kunnen zijn aan het eind van het Aquariustijdperk, als het Aquariustijdperk zich ontvouwt tot haar hoogste potentieel. Maar tot dan zal er behoefte zijn aan technologie – een nieuwe vorm van technologie die echter niet gebaseerd wordt op geweld, maar op een hoger inzicht van de natuur, van het materiële universum en van de spirituele wetten die erachter zitten. Zodat mensen kunnen werken met het leven, met de Geest, met de natuur – en technologie ontwikkelen die het je echt mogelijk maken dat je energie produceert zonder enige brandstof of iets dergelijks te gebruiken.

Dit is een echte mogelijkheid in de niet al te verre toekomst, maar het vereist een belangrijke verschuiving. In de eerste plaats zal het van de mensheid eisen dat ze vraagtekens zet bij het gevallen bewustzijn. Want als de Hiërarch van het Aquariustijdperk sta ik niet op het punt om technologie uit te geven die op het huidige niveau van bewustzijn ogenblikkelijk gemonopoliseerd zou worden of onderdrukt door de machtselite. Ik zal deze technologie niet uitgeven tot ik er zeker van kan zijn dat het alle mensen hetzelfde voordeel biedt en niet gebruikt zal worden – niet alleen om winst te maken, maar zelfs voor politieke machtsdoelen door de machtselite.

Je zou kunnen denken dat er al bepaalde vormen van technologie zijn die door de machtselite onderdrukt worden – ik zal het zelfs niet ontkennen. Maar wat ik hier zeg, is dat er technologie is in mijn etherische retraite die veel verder gevorderd is dan iets waar ooit over gedroomd wordt, behalve door een paar individuen die hun bewustzijn op het potentieel van het Aquariustijdperk hebben afgestemd. En die technologie zal je in staat stellen om onbeperkte hoeveelheden energie te produceren zonder een gecentraliseerde productiefaciliteit te hebben zelfs een gecentraliseerd distributienetwerk te eisen. En daarom kan het niet door enige corporatie of land gemonopoliseerd worden.

Het is waarachtig bevrijdende technologie, want je beseft toch dat de reden waarom de mensheid zo beperkt is tot op geweld gebaseerde technologie, dat komt omdat de mensheid in het gevallen bewustzijn zit. Het gevallen bewustzijn kan natuurlijk geen niet-op-geweld-gebaseerde technologie bevatten. Maar als dat wel kon, zouden ze het niet willen, want de op geweld gebaseerde technologie is precies wat hen in staat stelt om technologie te monopoliseren. Want degenen die met geweld veroveren, of het recht om geweld te gebruiken, kunnen ook een monopolie krijgen.

En je beseft zeker wel dat een gewoon gezin geen kerncentrale in hun achtertuin kan bouwen. En dit is nog een voorbeeld van de complexiteit van de op geweld gebaseerde energie, die dermate enorme en ingewikkelde centrales vereist dat ze enkel door enorme corporaties of regeringen gebouwd kunnen worden – en daarom door hun aard open staan om door de machtselite beheerst te worden. De technologie waar ik het over heb, is zo simpel dat hij door iedereen gebouwd kan worden en dat je een elektrische installatie kunt krijgen, een kleine installatie, in je eigen huis die tegemoet komt aan al jouw energiebehoefte, zonder dat het van je vraagt dat je ooit de oliemaatschappijen daarvoor, of de elektriciteitsmaatschappijen, of de gasbedrijven weer betaalt. Dit is de soort technologie die ik wens uit te geven. Het bestaat al in het etherische rijk, maar tot het bewustzijn verschuift, zal het niet uitgegeven worden.

TOPIC: De grootste dienst die je de Opgevaren Schare en de mensheid kunt bewijzen, is vragen te stellen over wat je verbeeldingskracht beperkt en je waarneming te onderzoeken – vooral over de kerk en de staat, wat inhoudt de spirituele en de materiële aspecten van het leven

Verschuiven naar het Aquariustijdperkbewustzijn

En hoe moet het bewustzijn verschuiven? Nu, enkel door degenen die zich als de voorlopers beschouwen die bereid zijn de manier waarop ze naar alles kijken te betwijfelen, om vragen te stellen over wat hun verbeeldingskracht beperkt. Wees bereid om vragen te stellen over wat je verbeeldingskracht beperkt. Dit is op dit moment waarschijnlijk de grootste dienst die je de Opgevaren Schare en de mensheid kunt verlenen. Stel vragen over je huidige verbeeldingskracht, waaronder vragen te stellen over wat nu al je huidige waarneming beperkt. Want als je geen vragen stelt over je huidige waarneming, hoe kun je dan ooit je verbeeldingskracht bevrijden om uit te zweven boven wat je waarneemt als de grenzen voor het leven?

Hoe zul je dan je waarneming betwijfelen? Laat me twee gebieden voorstellen waar je zou kunnen beginnen: de kerk en de staat, religie en politiek. Deze twee zijn net twee kanten van de munt van het leven. Ze vertegenwoordigen echt de Alpha en de Omega, het manlijke en het vrouwelijke.

Politiek kan een woord zijn dat het te veel beperkt, want het heeft echt betrekking op alles wat het vrouwelijke aspect inhoudt van het leven, de praktische uiterlijke uitdrukkingsvorm in je persoonlijke leven, in de maatschappij, in de politiek, in de technologie, in de opvoeding, in het gezin – op ieder praktisch aspect van het leven; dit is het Omega-aspect, de Goddelijke Moeder. Het Alpha-aspect, het aspect van de Goddelijke Vader is niet gewoon de religie – zoals het traditioneel opgevat wordt – maar ieder aspect van hoe jij je potentieel voorstelt. Zoals we onlangs gezegd hebben, is het manlijk ‘wat er gedaan kan worden’, het vrouwelijke is ‘hoe het gedaan kan worden’. En dit is het hoogste potentieel van de kerk en de staat, waarbij het de bedoeling is dat de kerk, de religie, het manlijke vertegenwoordigt die je een visie geeft van wat je moet doen. En dan geeft de staat je de praktische visie van hoe het gedaan kan worden, hoe je het tot uitdrukking wilt brengen.

Wat is dan het eerste vooropgezette idee waar je vragen over zou kunnen stellen? Nu, het is een ander aspect van het gevallen bewustzijn, namelijk dat er maar één juiste manier is om iets te doen. Dit zit nogmaals vast aan wat ik heb uitgelegd als het oordelende bewustzijn, dat een maatstaf wil instellen voor wat goed of fout is en alles evalueert op basis van die maatstaf. Neem dat bewustzijn, span je in om het te zien als een uitdrukkingsvorm van het gevallen bewustzijn en besef dan dat ik niet hier ben om te spreken over het overgaan naar het andere uiterste door te zeggen dat het er niet toe doet. Want wanneer je uitreikt naar de Alpha van de visie van de Geest, weet je wat er gedaan kan worden, wat er gedaan moet worden en wat niet juist is, omdat het geen groei voor jou en voor de andere aspecten van het leven oplevert. Maar zelfs als je ziet wat er gedaan kan worden en wat juist is vanuit een hoger perspectief, zijn er nog steeds veel manieren waarop het gedaan kan worden.

En we zien zo vaak dat onze spirituele studenten een correcte visie hebben over wat er gedaan zou moeten worden, maar het niet eens kunnen worden over hoe het gedaan zou moeten worden. En wat doen ze dan? Nu, ze vallen ten prooi aan de overtuiging dat er maar één juiste manier kan zijn om iets te doen en dat zelfs wij, de opgevaren meesters, maar één goede manier hebben om een organisatie draaiende te houden, bijvoorbeeld. En wat gebeurt er dan? Dan is er de onvermijdelijke verdeling in groeperingen, waarbij de ene groepering zegt: “Onze manier is zoals de meesters het willen.” En de andere groep zal zeggen: “Nee, zo willen de meesters het.” En dus zitten ze vast in een strijd, ze zijn onder elkaar verdeeld, en daarom kan dit huis niet overeind blijven, hun organisatie kan niet het volledige potentieel bereiken.

En besef daarom dat er veel verschillende manieren zijn om hetzelfde te doen, die allemaal deugdelijk zijn en alle een bijdrage leveren. Want we beseffen dat in het gevallen bewustzijn er deze onderliggende mentaliteit aanwezig is, dat er maar één manier is om het te doen en dat allen zich eraan moeten conformeren. Is dit niet, mijn geliefden, wat we onlangs in Rome aan het licht gebracht hebben, in de Rooms katholieke kerk, over de onderdrukking van de individualiteit door de structuur? De onderwerping aan de structuur, daarbij vooral haar individuele creativiteit onderdrukkend om aan de structuur te conformeren.

Nu mijn geliefden, als jullie studenten zijn van de geascendeerde meesters, betwijfel dan het idee dat er in het Aquariustijdperk maar één geldige religie zal zijn. Betwijfel het idee dat wij, de geascendeerde meesters de opkomst van één religie willen zien. Betwijfel het idee dat wij, de geascendeerde meesters willen zien dat alle mensen de geascendeerde meesters en één specifieke lering van de geascendeerde meesters als de superieure religie in het Aquariustijdperk, erkennen.

In de Gouden Eeuw zal diversiteit gezien worden als het hoogste potentieel

Zie je de misvatting van het gevallen bewustzijn? Wat is de essentie van de gevallen wezens en hun verlangen naar macht? Ze moeten niet enkel de vrije wil onderdrukken, maar de individuele creativiteit. Elk van jullie is een geïndividualiseerd verlengstuk van het Wezen van de Schepper. Wat vormt jullie individualiteit? Bepaalde eigenschappen, een bepaalde kristallijnen structuur, zoals de Grote Goddelijke Leider onlangs uitgelegd heeft. Je individualiteit is de kristallijnen structuur en wanneer het licht van God erdoor heen schijnt, kan je individuele kristallijnen structuur een uitdrukkingsvorm naar voren brengen die uniek is, die niet concurreert met anderen, die niet de uitdrukkingsvorm van anderen uitsluit of vernietigt of verduistert. Maar ze vullen elkaar allemaal aan, en vormen zo een prachtig facet van het leven.

Dit concept kan door het gevallen bewustzijn niet doorgrond worden, want voor het gevallen bewustzijn kan diversiteit enkel als een bedreiging gezien worden – terwijl in het geascendeerde bewustzijn, diversiteit gezien kan worden als de ultieme uitdrukkingsvorm van God. Waarom koos de Schepper ervoor zijn eigen wezen te individualiseren? Omdat de Schepper zich wilde uitdrukken in vele individuele facetten, die alle vormen hebben, elk een facet van de diamanten geest van God. De Schepper heeft je vrije wil gegeven, omdat de Schepper variëteit wil zien, individualiteit, diversiteit.

Dit is de wens van de Schepper; daarom heeft de Schepper zich in zoveel individuele mede-scheppers uitgedrukt. De Schepper had ook daar gezeten kunnen hebben en een hele wereld geschapen hebben – hij had met robots gevuld kunnen zijn – waarin alles perfect was. Maar de Schepper verlangde er niet naar om dit te doen, gedeeltelijk omdat de Schepper beseft dat een dergelijke mechanische schepping verschrikkelijk saai wordt na een poosje. Niettemin heeft de Schepper besloten zich door diversiteit uit te drukken. En dus zijn wij, de Opgevaren Schare, gedreven om die uitdrukkingsvorm te zien.

En wat is die essentiële uitdaging van de mensheid? Kijk terug op de geschiedenis en je ziet dat wat vooruitgang tot stand heeft gebracht, diversiteit is. Het kan lijken of de Egyptische beschaving grootse structuren gebouwd heeft, maar ze deed dat door de individualiteit te onderdrukken, op een paar na. En de Egyptische beschaving is in elkaar gestort, net als de Romeinse beschaving en andere beschavingen in de oudheid. Wat hebben jullie gezien in de westerse beschaving van tegenwoordig: een steeds grotere uitdrukking van individualiteit, van diversiteit.

Dit is de visie die ik handhaaf voor het Aquariustijdperk. Dit is het tijdperk van de Heilige Geest. De Heilige Geest waait waarheen hij wil, de Heilige Geest houdt er niet van om tot deze monolithische structuren beperkt te worden. Ze wil zich door individuen uitdrukken, maar een uitdrukkingsvorm waarin het individu zich niet als gescheiden wezen ziet – die het product is van het ego en het dualiteitbewustzijn – maar zichzelf ziet als uitdrukking van het geheel. En daarom zullen de individuele uitdrukkingsvormen op aarde hun uitdrukkingsvorm zien als facetten van een geheel. En zo wordt het Aquariustijdperk het tijdperk van gemeenschap.

(Community Come ye into unity) Word één door te weten dat jullie uitdrukkingen zijn van dezelfde bron. Het is niet een één worden door hetzelfde te zijn, dat hebben de gevallenen al eonen lang geprobeerd te bereiken op deze aarde. Dat is juist wat Christus belichaamde om het uit te dagen – om te tonen dat je als individu het recht hebt om tegen de machtselite in te gaan, om tegen het massabewustzijn in te gaan, om tegen alles in te gaan wat de individuele creativiteit wil onderdrukken. Je hebt het recht om net als Jezus te doen, om je individualiteit uit te drukken, zelfs al gaat het recht in tegen alle conventies van jouw maatschappij. Je hebt het recht om in de meest heilige tempel alle tafels omver te gooien van de geldwisselaars die zich in die tempel geïnstalleerd hebben, waar ze helmaal niet hoorden.

Dit is de belofte van individuele creativiteit, dit is het potentieel. Christus heeft het 2000 jaar geleden getoond, het is de bedoeling dat jullie – die jezelf spirituele mensen noemen, of leerlingen van geascendeerde meesters, of hoe jullie je ook maar noemen, maar jullie die jezelf als de bewustere mensen in dit tijdperk hier zijn – demonstreren wat Christus 2000 jaar geleden gedemonstreerd heeft. Het is niet de bedoeling dat jullie kunnen doen wat de mensen al 2000 jaar aan het doen zijn, namelijk je onderwerpen aan een Paus of een structuur. Het is de bedoeling dat jullie individuele creativiteit tonen en je bereidheid om het uit te drukken.

Word expert op één gebied als fundering om jouw individuele creativiteit uit te drukken

Hoe zal je dit dan uitdrukking geven? Nu, we hebben je zoveel sleutels gegeven deze laatste paar jaar, toen we gesproken hebben over het dualiteitbewustzijn en non-dualiteit, dat er geen reden is om je nog meer te geven, maar ik zal nog één suggestie doen. Als je naar de honderden jaren terugkijkt, zul je zien dat mensen toen een veel eenvoudiger leven leidden. De meerderheid van de bevolking had een bepaalde plaats in het leven geaccepteerd. Het waren boertjes, of wat ze ook maar waren, maar dat was hun plaats in het leven. Ze waren tevreden om de machtselite te volgen die hun maatschappij regeerde, ze waren er tevreden mee om oorlog te voeren en hun leven op te offeren als de koning het hen opdroeg. Ze waren tevreden om op het land te leven dat hen toegewezen werd door hun opperheren en dat was de manier waarop zij hun leven zagen.

Waarom hadden ze zich hieraan onderworpen? Omdat ze niet wakker wilden worden om bewuste besluiten te nemen. Daarom wilden ze dat een of andere opperheer de beslissingen voor hen nam. Wat is er sindsdien in de maatschappij gebeurd? Kijk eens naar de maatschappij van tegenwoordig – waar wordt die door gekenmerkt? Er is nog nooit meer informatie beschikbaar geweest in de opgeschreven geschiedenis. Waarom kwamen de middeleeuwse mensen niet in opstand tegen hun opperheren? Ze hadden de informatie niet, maar waarom hadden ze de informatie niet? Omdat ze het niet wilden, ze wilden geen verantwoording nemen en zichzelf opvoeden en hun geest openen. Ze wilden blijven waar ze zich op hun gemak voelden, zelfs al waren ze niet echt op hun gemak.

Toch voelden ze zich op hun gemak bij het gevoel dat ze niets aan het leven konden doen. Daarom waren ze tevreden met jammeren en klagen over dingen in plaats van er iets aan doen. Dit is juist wat er tegenwoordig moet veranderen.

Als je deel wilt uitmaken van het Aquariustijdperk, houd dan op met jammeren over omstandigheden in de maatschappij en begin deel uit te maken van de oplossing, in plaats van deel te zijn van het probleem. Stop met jammeren en denken dat je niets kunt doen en dat andere mensen iets moeten doen. Begin met naar jezelf te kijken als onderdeel van de veranderingen – dat je iets kunt doen.

Wat kun je doen? Begin jezelf op te leiden, begin met inspanningen te verrichten. Dit heeft twee aspecten, opnieuw weer de Alpha en Omega. De Alpha is natuurlijk: je eigen bewustzijn verhogen, je eigen psychologische beperkingen te boven komen, je verbeeldingskracht bevrijden. Maar daarna jezelf opleiden in een of ander aspect van de maatschappij dat je na aan het hart ligt. Word expert. Bestudeer wat je te weten kunt komen. Ik zeg niet dat je een formele opleiding moet doen, maar bestudeer de informatie die beschikbaar is in zo grote overvloed. Filter het, sorteer het, word expert, zodat je weet waar je het over hebt – en spreek er dan over. Begin met praten, zeg dingen hardop. Er zijn nog nooit meer kansen geweest, door het internet, door forums en chat rooms en zoveel andere wegen die je tegenwoordig ter beschikking staan. Begin te praten, maar weet waar je het over hebt.

TOPIC: De democratie is een buitengewoon veeleisende vorm van regering, want het is niet een vorm van regering waarin de mensen kunnen blijven slapen – of hun democratie zal al snel geregeerd worden door een machtselite. Christus bewees het ultieme potentieel van individualiteit – de triomf van individualiteit over de structuren van het gevallen bewustzijn. Het wordt tijd dat jij hetzelfde doet

Besef dat de democratie de meest veeleisende vorm van regering is

Hiervoor moet je het gevallen bewustzijn overwinnen dat enkel de elite iets waardevols te zeggen heeft. Wat is er in jullie maatschappij gebeurd? Kijk eens een paar honderd jaar terug en je zult zien dat 99,9 % van de mensen geregeerd werd door een heel klein groepje mensen. Soms maar één man en een paar dozijn om die leider heen die een hele natie regeerden. Wat heb je tegenwoordig: democratieën.

Nogmaals, er is een tendens om te denken dat de regering moet regeren, de regering moet besluiten nemen en dus zijn mensen in Amerika en in andere democratieën voortdurend aan het jammeren en klagen over hun regering. Maar het is per slot van rekening hun regering.
 Waar, mijn geliefden, kun je me een contract tonen waarin staat dat als je een democratische regering hebt, je alleen nog maar elke vier jaar naar een klein hokje moet gaan om een kruisje te zetten in een van te voren bepaald hokje. En dat je dan aan je verantwoording als burger hebt voldaan in een democratische natie. Heb je een dergelijk contract? Ik ben me niet van een dergelijk contract bewust. Maar waarom doet 99% van het volk dan alsof ze een dergelijk contract hebben?

Democratie is een buitengewoon veeleisende vorm van regering, want het is geen vorm van regering waarbij de mensen kunnen blijven slapen. Als ze dat wel doen, dan zal hun democratie geen democratie meer zijn, want ze zullen al heel snel door een machtselite geregeerd worden. Maar let op het essentiële verschil. Een democratie is nog steeds een democratie, wat inhoudt dat de mensen een veel betere kans hebben om hun regering terug te roepen dan ze onder een totalitaire vorm van regering hadden, waar vaak bloedvergieten voor nodig was.

Zoveel mensen in de wereld van vandaag worden zich bewust van het feit dat er iets mis is met hun democratie, dat er verborgen krachten zijn die hun democratie regeren en ze staat niet echt open voor de mensen en wordt niet echt geregeerd door de mensen. Dit is juist. Ik juich deze mensen toe omdat ze in de beginstadia zijn, maar wanneer verplaatsen ze zich van de beginstadia naar de meer gevorderde stadia? Want zie je, in de beginstadia besef je dat er iets mis is, maar je denkt nog steeds dat je er niets aan kunt doen. En daarom is alles wat je kunt doen, jammeren en klagen en hopen dat op een dag iemand anders iets eraan zal doen.

Nu, laat me je hier eens vragen om een beetje logisch redeneren. Laten we zeggen dat je een burger bent in een democratisch land en dat je tot het besef komt dat niet alles is zoals het hoort te zijn in jouw regering. Er is een verborgen samenzwering, er is een kleine elite, die dingen achter de schermen doet die niet eerlijk is en niet oprecht en niet in overeenstemming met wat in het beste belang is van de mensen. Je wordt je hiervan bewust – ik betwist niet dat dit gebeurt. Maar nu word jij je dit gewaar en hoe verwacht je dat dit zou kunnen veranderen?

Denk je dat – in gedachten, zie je voor je – dat op een dag er iemand aankomt, als de held op het witte paard die één van de oude steden van het Amerikaanse westen binnen komt rijden, zijn pistool trekt en alle slechteriken dood schiet en dat ze daarna nog lang en gelukkig leven? Zie je dit voor je? Denk je dat Barack Obama die man op het witte paard was? Of dat iedereen die man op het witte paard zou kunnen zijn?

Zie je dat je het probleem niet kunt overwinnen door voor je te zien hoe een andere elite eraan komt en de slechte elite eruit gooit. Want of het nu een ‘goede’ of ‘slechte’ elite is, het blijft een elite. En je zult het elitisme niet te boven komen, zelfs als een ‘goede’ elite jouw maatschappij regeert. Je zult elitisme enkel te boven komen wanneer een kritieke massa mensen in die maatschappij wakker wordt en besluit om de verantwoording te nemen en besluit om verantwoording voor die natie te nemen, voor hun eigen regering, voor hun eigen leven, voor hun eigen lot.

Christus bewees de triomf van de individualiteit over de structuren

Dit is de verandering die de laatste 2000 jaar en daarvoor onderweg is, maar vooral geïnitieerd door de komst van Christus. Want wat deed Christus? Hij bewees het ultieme potentieel van individualiteit – de triomf van de individualiteit over structuren die gebouwd werden door het gevallen bewustzijn. De triomf van de individualiteit van God over het doodsbewustzijn die individualiteit en individuele creativiteit ontkent. Dit is de verandering die de laatste 2000 jaar aan de hand is.

Als het Aquariustijdperk een Gouden Eeuw moet worden, moet deze verandering enorm opgevoerd worden. En ze zal geaccelereerd worden wanneer alle mensen die beginnen te ontwaken – beseffend dat er iets mis is met hun democratie – meer doen dan erover klagen, meer doen dan verlangen dat een of andere elite hen weghaalt bij de slechte elite – en beseffen dat de man op het witte paard, de vrouw op het witte paard, die de stad binnen komt rijden en het verschil gaat maken, JIJ is. Jij bent de persoon die het verschil moet maken, door jezelf op te voeden, door dingen te zeggen, door verantwoording te nemen.

Zie je dat, zoals ik eerder hints gegeven heb, zelfs het concept van samenzweringen en samenzweringstheorieën door het gevallen bewustzijn gebruikt kan worden om je te laten voelen dat het voor een gewoon iemand zo overweldigend kan zijn om tegen deze wereldwijde samenzwering, deze geheime maatschappij, te vechten, dat je niets doet. Zie je niet dat door de eeuwen heen, het gevallen bewustzijn altijd precies hetzelfde heeft gedaan: een of ander idee in de wereld zetten – afhankelijk van de stemming van die tijd – dat er een of andere overweldigende kracht kan zijn die je maatschappij regelt en dat jij als individu niet de gelegenheid krijgt om het verschil te maken, dat je er niet tegenop kunt. Maar heeft Christus niet gedemonstreerd dat het individu zich er wel tegen kan verzetten? Zelfs als de machtselite hem doodt, dan zal de Christus hun oordeel tot stand brengen en daardoor zal de maatschappij vooruitgang boeken.

Maar in de democratieën van tegenwoordig is het niet nodig dat je als één individu naar voren treedt en gedood wordt – dit is niet nodig als veel mensen zich onmiddellijk verzetten. Want je beseft natuurlijk dat een machtselite wel één individu of een paar mensen kan ombrengen. Maar ze kunnen niet duizenden mensen omleggen die allemaal hun mond opendoen. Dan zullen ze hun macht opgeven – ze zullen dat doen omdat ze beseffen dat het de enige manier voor hen is om te overleven.

Kijk zelfs de Romeinse keizers, de – ongeveer – meest megalomane leiders die je ooit gezien hebt in de geschiedenis. Ze dachten dat ze goden op aarde waren, maar waarom heeft een Romeinse keizer het Colosseum gebouwd? Dat was om te mensen te amuseren, maar in werkelijkheid moest het de aandacht van de mensen afleiden. Het toont dat zelfs een Romeinse keizer – die dacht dat hij God op aarde was – nog steeds bang voor de mensen was. Omdat als de mensen in voldoende aantallen ontwaakt waren, hij wist dat hij zijn macht verloren zou hebben. Dit was 2000 jaar geleden waar; het is tegenwoordig nog net zo waar. Welke geheime samenzwering je ook voorstelt die deze wereld van achter de schermen draaiende houdt, ik zeg je: ze hebben geen macht om zich tegen de mensen te verzetten – wanneer de mensen zich in voldoende aantallen bewust worden van en besluiten om verantwoording te nemen en eisen dat hun leiders verantwoording nemen voor wat zij doen.

Als je het van mijn invalshoek kon zien, zou je zien dat de rug van de kameel, de Drakenrug, al gebroken is. De macht van de machtselite op deze planeet is al gebroken. De mensen hebben dit nog niet beseft, maar er is maar een lichte verschuiving in bewustzijn voor nodig om de wurggreep van elke willekeurige machtselite, ongeacht hoe machtig je hem ook voorstelt, voor eens en voor altijd te breken. Als zichtbaar voorbeeld kun je kijken hoe, na decennia stilte, de mensen eindelijk beginnen het misbruik openbaar te maken van de katholieke geestelijkheid. Een van de meest verschanste instellingen die er ooit op deze aarde gezien werd, kan niet langer het tij doodzeilen dat zij verantwoordelijk gehouden worden.

Zie je wat hier achter de schermen gebeurt? Zie je waar we over hebben gesproken, hoe een structuur de onderdrukking van de individualiteit vereist? Maar een structuur biedt ook iets aan degenen die bereid zijn om een deel van hun individualiteit te onderwerpen aan de structuur. Het biedt hen dat ze zich achter de structuur kunnen verschuilen, zoals je gezien hebt dat de katholieke priesters zich decennia lang verscholen hebben, terwijl ze kinderen misbruikten. Als de priesters kinderen in een wereldlijke maatschappij hadden misbruikt, zouden ze gepakt zijn en decennia geleden al in de gevangenis gezet zijn. Maar ze zijn erin geslaagd zich decennia lang achter de structuur te verschuilen. Maar het feit dat ze zich niet langer kunnen verschuilen, en dat dit schandaal zich wereldwijd verspreiden zal, toont aan dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden.

En als je kon zien, wat ik op innerlijke niveaus zie, zou je zien dat zelfs de ergste samenzweringen die jij je maar kunt bedenken, het niet kunnen overleven in het Aquariustijdperkbewustzijn. De Heilige Geest zal waaien waarheen zij wil, het Zwaard van Christus, zoals Gautama Boeddha zei op oudejaarsavond, zal de sluiers doorklieven die deze verborgen structuren van de machtselite één voor één aan het licht brengen. En ze kunnen het niet overleven, ze kunnen het niet langer verborgen houden.

De machtselite kan enkel in het duister welig tieren, ze kunnen het niet overleven wanneer het licht van Christus op hen gestraald wordt. En het licht van Christus wordt op hen gestraald door degenen die bereid zijn hun bewustzijn te verhogen en de aanroepen te doen door onze rozenkransen en oproepen.

Pessimisten zullen de Gouden Eeuw niet manifesteren

Zo, dit is een nieuwe dag. Als je mijn vreugde en optimisme niet kunt zien, dan raad ik je aan om eens ernstig na te denken. Want de pessimisten en fatalisten zullen de Gouden Eeuw van Saint Germain niet opbouwen. Dat zullen de optimisten zijn, die bereid zijn om hun mentale kader te betwijfelen en ieder idee dat Gods creativiteit een beperking oplegt, uitgedrukt door de individualisaties van God. Dat is het laatste vonnis.

De Gouden Eeuw zal gebouwd worden door degenen die bereid zijn te erkennen dat met God alles mogelijk is – wanneer de creativiteit van God uitgedrukt wordt door de individualisaties van God. En daarmee, mijn geliefden, zeg ik jullie nu op dit moment adieu. Maar ik kijk uit naar de vele keren dat ik jullie in de komende jaren zal toespreken. Ik heb veel te onthullen over de Gouden Eeuw van Aquarius. En ik verlang ernaar, ik ben geestdriftig, ik ben vervuld van vreugde bij het vooruitzicht om mijn visie te onthullen aan degenen die ogen hebben om te zien.

Open je ogen en je zult Saint Germains visie voor de Gouden Eeuw van Aquarius zien. Oh wat een mooi visioen is dat, oh wat een mooi visioen. Niet alleen door mij gemodelleerd, maar door de gehele geest van de Opgevaren Schare die met de planeet Aarde werken. Het begint bij de centrale zon, naar beneden gefilterd door kosmische wezens, door aartsengelen en de Elohim, door de kosmische Christus, Maitreya, door de geïndividualiseerde Christus, Jezus, door die geliefde Moeder Maria. En door het ambt dat ik heb, dat van de Hiërarch van het Aquariustijdperk.

We zijn allen één. Er zijn geen delingen in de hemel, er zijn geen delingen in het geascendeerde rijk. Er zijn geen verschillende stambomen, mijn geliefden, die met elkaar kunnen concurreren. We zijn allemaal één, wij zijn één in onze visie om Gods koninkrijk tot stand te brengen in fysieke manifestatie op aarde. En ons daarna verplaatsen naar andere planeten die er aan toe zijn om zich bewust te worden van de werkelijkheid dat er MEER is.

Word verzegeld in de Vlam van MEER, die vlam die nooit stil staat, want ze is altijd MEER.

Copyright © 2010 by Kim Michaels

Additional information