'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

threefold flame new smaller

The Raphaël Academy

Introductie van de universele mysterieschool voor de Nieuwe Tijd

 

 

Hallo, hier spreekt de postbode van God,

Het zal inmiddels wel duidelijk zijn voor mensen die dit project "Kies Partij voor de Liefde" al een tijdje volgen, dat dit werkstuk geïnspireerd ontvangen is van de Heilige Geest van God.

De Heilige Geest is altijd de Bron van alles wat werkelijk heilzaam is.

Ik spreek of schrijf je nu in mijn hoedanigheid van boodschapper of gezel, van de ten Hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap, die ons in dit gloednieuwe Aquarius Tijdperk opnieuw bijstaan om alles tot een Goed einde te brengen.

Dankzij de IT revolutie, die we te danken hebben aan de ten Hemel gevaren Meester Saint Germain, die als Hïerarch van Aquarius, gepleit heeft, voor het vrijgeven van deze techniek, is, de zo noodzakelijke versnelling van de ontwikkeling van de mensheid op aarde, mogelijk geworden. Dit terzijde, maar het is wel belangrijk, want daardoor kunnen we, op een unieke wijze met elkaar in contact komen, zonder zelfs elkaar ooit in dit leven gekend te hebben.

Dit betekent dat het internet ons snel in contact kan brengen met mensen met wie wij karmisch al verbonden waren in vorige levens. En omdat de wet van karma feilloos is, kunnen we er op vertrouwen dat dit dagelijks gebeurt.

Het collectieve bewustzijn van mensen vindt zijn vele aspecten vertegenwoordigd, in even zovele groepen van mensen. Er zijn momenteel ongeveer 'toevallig', één miljard (= 1000 000 000 ) websites online en nu zit jij dit te lezen, een artikeltje op een op z'n zachtst gezegd, 'aparte' website, waar velen in aanvang geen pindakaas van kunnen maken! 

Het is natuurlijk niet 'toevallig' dat je deze woorden leest. Iedereen die enige oprechte belangstelling heeft voor het spirituele pad, leert al snel dat 'toeval' bestaat, 'iets valt je toe', maar dat is niet toevallig, het is niet iets dat zomaar gebeurt, want alles in Gods Schepping is goed geregeld, ook al denken velen van niet. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld, zoals Jezus ons leert.

Daarom : "Hartelijk welkom in de wereld van een moderne mysticus, een gezel op het Pad van Liefde".

God spreekt via zijn postbodes op het inernet

Het is niet gemakkelijk te vatten voor de traditionele Christelijke gemeenschap en vele andere mensen, dat de ten Hemel gevaren Meesters, de afgezanten van God en leraren der mensheid, waaronder Jezus Christus, tegenwoordig communiceren via het internet! Ik wil daar nu niet te lang bij stilstaan, maar waarom niet eigenlijk?

God gebruikt alles ten Goede; heb vertrouwen, ik breng je een blijde boodschap! Als je hier naar toe geleid bent en dat ben je, dan zou het jammer zijn als je de kans van je leven, om Waarheid te vinden, zou verslapen of verwerpen.

Of ben je niet op zoek naar waar-achtig-heid, naar Waarheid"? en ik bedoel niet persé 'De Waarheid', want dat kenmerk kan alleen aan God Zelf worden toegeschreven en laten we het heel duidelijk stellen, ik ben een heel gewone postbode van God, geen Meester, maar één van de talloze leerlingen van de ten Hemel gevaren Meesters, en ik ben gekomen om je te informeren over een unieke kans om zelf Meesterschap te bereiken!

Niet door mij te volgen, maar door de ten Hemel gevaren Meesters te volgen, die een tak van de mysterieschool hebben opgezet op het internet. Een Mysterieschool is een levensschool waar je leert wat de zin van het leven is, wie je bent en wat je Goddelijke Plan is, waarvoor je nu op Aarde bent gekomen en nog veel Meer!

Zelf ben ik al een tijdje onderweg, vandaar mijn functie als postbode of gezel van God. Je weet wel van het rijtje: leerling, gezel, Meester, de fundamentele hïerarchiese structuur van elke Gilde.

Ja wen er maar aan, de Schepping en elke organisatie is voor ons driedimensionale bewustzijn, in zekere zin opgebouwd als een piramide, daarin hebben de Vrije Metselaars volkomen gelijk. Dat komt omdat oorspronkelijk, heel lang geleden, de Vrijmetselarij is geïnitieerd door de ten Hemel gevaren Meesters, maar zoals gebruikelijk worden Gods Openbaringen gecorrumpeerd naar verloop van tijd, door al te menselijke interpretaties en worden oorspronkelijk zuivere openbaringen en initiatieven geïnfiltreerd door de krachten van  het kwaad of de antichrist. Dat is gebeurt met de impuls en openbaringen van Jezus Christus, Boeddha en alle initiatieven die vanuit Gods Koninkrijk worden ondernomen, om de mensen op aarde te redden van de door hun zelf geschapen ellende.

Meesterschap

Het spirituele meesterschap is een constante hoge staat van (zelf)bewustzijn, waarin een adept ( ander woord voor meester) zich bevindt.

We spreken van een 'verlichte staat van bewustzijn' omdat de frequentie (golflengte) waar op het Christusbewustzijn vibreert, flink hoger is dan het gemiddelde bewustzijn van mensen op aarde.

Ik spreek hier over een Opgevaren Meester, dus over een kind van God die naar zijn spirituele Vader- en Moederland is teruggekeerd, die de dood overwonnen heeft en een permanent burger van het Koninkrijk van God is.

Jezus bevond zich sinds de doop in de Jordaan van zijn dertigste tot zijn drieëndertigste levensjaar, in de laatste fase voor zijn Hemelvaart op de treden het Christusbewustzijn, die alleen een nog niet ten Hemel gevaren Meester kan bestijgen.

Meester Jezus was vrijwel altijd, niet altijd, volgens zijn eigen zeggen, in die periode, overschaduwd door de Heilige Geest van God. De Evangeliën zeggen het zo: Na de doop door Johannes de Doper, bleef de Heilige Geest  op Hem.

Jezus werd in zijn laatste leven op aarde, vanaf de doop in de Jordaan een Spirituele Meester of Leraar en daarom werd Hij vrijwel onmiddelijk daarna, in verzoeking gebracht in de woestijn, om te worden getest of hij het kwaad in al zijn verschijningsvormen, kon weerstaan, onder de meest moeilijke omstandigheden die denkbaar zijn!

Zoals je misschien weet heeft ook Gautama Boeddha deze inwijding of test moeten doorstaan, het is een van de vele testen of examens die je in de Mysterieschool moet passeren, om hoger op te komen.

 LIEFDE

Het leven van Jezus Christus zoals wij dat algemeen uit de Bijbel kennen kun je zien als een reisverslag van de mens op het Spirituele Pad van Liefde, immers Jezus gaf ons de enige onsterfelijke eeuwige Kosmische Wet:

"Heb God lief boven alles en je naasten gelijk jezelf"

Dat is alles, het is zo eenvoudig en tegelijkertijd een oneindig diepzinnig mysterie.

Ik breng in herinnering dat daarvoor de oudtestamentische wet van Mozes, die overigens nu een ten hemel gevaren Meester is, algemeen geldig was voor het Joodse volk. Bijna iedereen kent, neem ik aan wel de 'Tien Geboden'.

 Ik zeg wel eens tegen mensen en ook tegen mezelf, vergeet alles wat je weet, want aan deze woorden, 'Heb God liefboven alles en je naaste gelijk jezelf', heb je genoeg om het begin van het Spirituele Pad met succes te bewandelen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet veel meer te leren valt in onze dimensie en we hebben als studenten  in de mysterieschool, respect en bewondering voor een iedere vorm van wetenschap, kennis of kunde of het nu wereldse of geestelijke zaken betreft.

Overigens leren wij vooral over 'Gnosis of Mystiek', kennis die je opdoet als je het innerlijke Pad bewandelt, in tegenstelling tot het uiterlijke pad van 'wereldse wetenschap, waarmee de Westerse mens vooral vertrouwd is, omdat dit pad op aarde vooral in de Westerse wereld in de laatste eeuwen is ontwikkeld. Het was mijn lot in dit leven om een synthese te maken van al het 'Goede Zaad' dat God in beide culturen heeft geplant.

Het innerlijke pad bestaat al sinds mensenheugenis, omdat vanaf het moment dat  mensen uit het Paradijslijke bewustzijn waren gevallen er een mogelijkheid is gebleven om terug te keren naar Gods Koninkrijk door interventie van de Opgevaren Meesters en het bewandelen van de Weg naar de Eenheid die God is en waarin wij leven en bewegen.

De Praktijk

Je kunt je afvragen hoe het komt dat zo weinig Christenen - en dat geldt natuurlijk voor alle religieuze mensen, begrijpen en in praktijk brengen, wat Jezus of een andere favoriete Leraar of Profeet leert.

Als het inderdaad zo eenvoudig is, zoals hierboven gesteld, waarom is het Koninkrijk der Hemelen, wat nader dan handen en voeten is volgens Jezus, dan niet manifest op aarde?

Deze vraag, waarneming, vaststelling, zou ieder gelovige of beoefenaar van de grote wereldgodsdiensten, toch op z'n minst tot nadenken moeten aanzetten. Waarom zien we zo weinig manifestaties van de onvoorwaardelijke Liefde van Christus, of van de Vrede van de Boeddha, zelfs onder hen die zeggen leerlingen van die 'Meesters' te zijn?

Waarom? Omdat de meeste mensen niet in praktijk brengen wat de Meester hen leert. Zodoende kunnen ze het eindexamen van de 'Mysterieschool op Aarde', wat we ook wel het Paradijs noemen, niet halen.

Nog triester is natuurlijk dat er geen andere manier bestaat om gered te worden uit het Rad van Wedergeboorte, dan door dit scholingstraject heen te gaan.

De massa in de wereld weet niet eens van het bestaan van deze unieke mogelijkheid. Ze worden geboren leven en sterven zonder kennis en al helemaal zonder Gnosis.

Alles is Bewustzijn

Dit komt kort gezegd doordat vele mensen qua bewustzijn nog in het 'Oude Testament', van voor het Vissentijdperk ( Het Tijdperk van de Ram en daarvoor het Tijdperk van de Stier enz.) leven en nog niet wedergeboren zijn in het Nieuw Testamentische bewustzijn, het Vissen bewustzijn.

Maar we leven inmiddels in een nog hogere frequentie periode, namelijk van het Aquarius bewustzijn en er is een fikse vertaging opgetreden, doordat nu weer vele mensen achter op raken en dat veroorzaakt een scheiding van schapen en bokken, van mensen die zich wel spiritueel ontwikkelen en velen die in mindere of meerdere mate achterblijven in hun spirituele ontwikkeling.

Deze laatstgenoemde groepen mensen lopen een beetje achter op de kosmische klok.

Voor wie niet bekend is met die term, de kosmische klok staat o.a. voor het geplande tijdschema van God voor de Evolutie van zijn Schepping. Ik zei je al, alles is perfect geregeld, volgens een Goddelijk Plan en alles ontvouwt zich in tijd en ruimte in overeenstemming met Gods volmaakte Wil.

Maar nu weet jij het wel, voor zover je het nog niet wist en al kun je het je misschien niet voorstellen, je leven zal vanaf nu nooit meer hetzelfde zijn.

De Geschiedenis herhaalt zich..

In het Oude Testament zien we, dat het Joodse volk, de 12 stammen van Israël, die symbool staan voor alle uit het Paradijs gevallen kinderen van God, onder leiding van Mozes en met Gods Hulp, ( de hulp van de Heilige Geest!) bevrijd worden uit hun slavenstatus in Egypte, om op weg te gaan naar het door God beloofde land.

Op een gegeven moment wordt de reis van 40 jaar door de woestijn een beproeving voor het geloof in God en terwijl Mozes de tien geboden of wetten van het Oude Testament, van God ontvangt, verlangen zij terug naar hun oude leventje.

Ze verlangen terug naar het oude ego bewustzijn en zijn geneugten en maken een Gouden Kalf, het symbool voor het decadente Egypte. In het algemeen kan het Gouden Kalf ook worden geduid als het symbool voor de collectieve bewustzijnsfrequenties op aarde tijdens het Tijdperk van het Sterrebeeld Stier, dat aan z'n einde kwam, omdat het Tijdperk van de Ram begon. Je kunt het ook duiden als een verlangen naar het bekende, de oude materialistische, gemakzuchtige en egoïstische mentaliteit.

Er zijn duidelijke overeenkomsten met onze tijd, ook een periode waarin we van oud naar nieuw moeten omschakelen, van het Vissen Tijdperk, naar de Tijdgeest van de Waterman of Aquarius, in ons geval. De komende 2150 jaar staat de Zon in het teken Waterman. De aardas maakt elke 26000 jaar een cirkel, waarbij hij elke 2150 jaar – een Kosmische maand genoemd – door één van de dierenriemtekens gaat. De volledige cyclus van 26000 jaar noemt men het Kosmisch Grootjaar.

Het Waterman Tijdperk

Het huidige Tijdperk van Aquarius is in 2005 begonnen en in 2010 officieel door de Meester Saint Germain ingehuldigd.

Saint Germain is de Hïerarch van het Waterman Tijdperk, zoals Jezus, dat was voor het Vissen Tijdperk. Hij is de Representant van de heersende TIJDGEEST op het niveau van de ten Hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap. Zoals eerder verklaart zijn zij de door God aangestelde Spirituele Leraren der Mensheid die leiding geven aan de Universele Mysterieschool op Aarde. Niemand kan tot God en Zijn Koninkrijk komen zonder deze Spirituele Scholingsweg te doorleven om zo te worden ingewijd in de Mysteriën van het Leven.

Een leerling van de Meesters is dus per definitie een mysticus en velen zijn in deze tijd geroepen om het Mystieke Christusbewustzijn, het Hogere Bewustzijn van de Zonen en Dochters van God te ontwikkelen, want het Koninkrijk is al in je, nu nog even bewust worden dat dat echt zo is!

De achterblijvers

De Oud Testamentische mens (van toen en ) van nu, leeft nog steeds de daarin gestelde wet:  'oog om oog, tand om tand' oftewel als bijvoorbeeld een ander je een tand uit de mond slaat, is het rechtvaardig om die persoon te straffen en hem ook een tand uit de mond te slaan. Vergelding is de manier om de rekeningen te vereffenen. Wat daar het gevolg van is zien we elke dag in het nieuws, eindeloze oorlogen en alle ellende van dien.

De Mozaïsche Wet, de Tien Geboden, was verre van volmaakt, maar geheel afgestemd op het toenmalige bewuszijn van de mensen.

Het hogere inzicht het hogere bewustzijn, dat rond het begin van het Vissen Tijdperk door Jezus en door Boeddha wat eerder, werd belichaamd, is natuurlijk, samengevat in begrippen als 'VERGEVING' en 'COMPASSIE', begrippen die weer terug te voeren zijn naar de universele Liefdewet waar we hier over spreken.

Jezus en Boeddha brachten voor het Oosten en het Westen een hoger inzicht, omdat de mensheid moest groeien naar dit hogere bewustzijn, dat beide leraren demonstreerden.

Het hoofdthema  en de opdracht voor de mens die zich nu ontwikkelt in de richting van Spiritualiteit en het Waterman Bewustzijn, is een verdieping of zo je wilt verhoging van de bekende Hermetische Wet: "Zo Boven Zo Beneden",

Zij luidt:

Wees hier Beneden alles wat jij Boven al bent

Wij leerlingen van deze Meesters, behoren en zeker niet uitsluitend, tot de Spirituele Voorhoede van de mensheid.

Wij zijn niet beter of slechter dan wie dan ook, we zijn geestelijk iets ouder dan de meeste mensen.

Binnen de  mysterie school is een grote variatie in ontwikkelingsgraad of anders gezegd er zijn vele klassen die we doorlopen, als het gaat om het realiseren van het Ware Zelf, wat we ook wel het Christusbewustzijn noemen en wat door Boeddha  'Verlichting'  wordt genoemd.

Leerlingen van de Mysterieschool zijn gewoon een voorhoede op het Pad van alle mensen en in zekere zin zijn we verkenners die voor de troepen uit lopen!

Met vallen en opstaan en met Gods Hulp en de hulp van Zijn vele Dienaren, zoals o.a. de ten Hemel Gevaren Meesters en de Engelen, zullen we eens ons eindexamen halen en opgenomen worden in Gods Koninkrijk, waar wij af en toe al een kijkje mogen nemen, naarmate we de Bewustzijnsladder beklimmen.

Mozes mocht het Beloofde land ook zien, maar niet betreden; Zijn hart ging uit naar een ander Beloofd Land, het Koninkrijk der Hemelen en daarin is Hij inmiddels lang geleden zelfs voor de Hemelvaart van Jezus opgenomen.

Op het Innerlijke Pad naar het Koninkrijk der Hemelen, dat je langs allerlei ongelooflijke, bizarre maar ook prachtige en ontroerende taferelen voert, zijn er genoeg momenten van plezier en humor, waarin veel gelachen wordt, want ware Vreugde houdt ons mede op de been en het wandelen op het Pad naar Gods Koninkrijk, is een vreugdevolle reis.

 De ladder van Jacob, de bewustzijnsladder

Het bewustzijn van mensen op Aarde is als toonladder met honderdvierenveertig treden. Meer wetenschappelijk gesproken; er zijn 144 verschillende frequenties of golflengten op de menselijke bewustzijnsschaal op aarde mogelijk.

Omdat ieder mens een uniek bewustzijnsspectrum heeft, verschillend van een ander mens, kun je begrijpen dat mensen die hoger op de bewustzijnsladder staan, wel de mensen begrijpen die nog op een lagere trede staan en omgekeerd, dat de mensen die op een lagere bewustzijnstrede staan, de mensen boven hen niet helemaal kunnen begrijpen. Hun perspectief is verschillend.

Simpel gezegd, een leraar kan over het algemeen zijn leerlingen begrijpen, maar zijn leerlingen kunnen de leraar nog niet helemaal begrijpen, want hen ontbreekt het aan kennis ervaring en bewustzijn met betrekking tot het studie onderwerp.

De leerling verdient de leraar dit is weer de perfecte wet van God, maar zoals de Meesters zeggen, 'Are the students teachable? Is de leerling klaar om onder leiding van de Meesters op weg te gaan?

Een echte intelligente leerling, iemand die oprecht wil leren, begrijpt dit meteen en heeft een vanzelfsprekend, natuurlijk respect voor de leraar. Immers de leraar of gids kan de leerling helpen om verder te komen en is dus zeer waardevol voor de student en dat geldt vice versa!

In de mysterieschool is het dan ook de bedoeling dat je zo snel mogelijk een eigen relatie opbouwt met de ten Hemel gevaren Meester die je voor een bepaalde periode of klas krijgt toegewezen.

Zolang dat nog niet bewust door jou wordt ervaren kun je optimaal gebruik maken van de boodschappen en lessen die door verschillende postbodes kunnen worden afgeleverd.

Dit is de eerste boodschap in een nieuwe serie.

Dank voor je aandacht,

IK Ben Raphaël, boodschapper van God

* * *

P.S.: Toelichtingen in 3 andere artikelen: Begin hier

Het Mysterie van de Liefde 2 

Additional information