'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

More proof the "Plandemic"is a False Flag Operation

conspiracy

Since the beginning of this "Plandemic" I have stated that it was a false flag operation. Again as happened many times, for instance when I commented on the dangers of vaccins, chemtrails, 5G and other so called "conspiracy theories", most people aggressively denied what I told them and declared me being mad and even a dangerous person.

This message below was posted on Facebook. Now it is claimed not to be posted by Rob Oswald according to some fact checkers .

The content of the message though, is true according to many scientists and doctors. Please also watch the video and the article below the message for more proof.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENGLISH: Since the beginning of this "Plandemic" I have stated that it was a false flag operation.

Again as happened many times, for instance when I commented on the dangers of vaccins, chemtrails, 5G and other so called "conspiracy theories", most people aggressively denied what I told them and declared me being mad and even a dangerous person.

In the end, it turned out, I was right of course because my conclusions were always based on a sharp intuition and lots of research to check it..

Now please read this information below, throw away your face diaper and sue the government and all other criminals who perpetrated this horrendous crime against humanity!

? Roeland Solcer

 

Betty Chan: My name is Rob Oswald, I'm a clinical lab scientist and have tested 1500 "supposed" positive Covid 19 samples collected here in S. California. When my lab team and I did the testing through Koch's postulates and observation under a SEM (scanning electron microscope), we found NO Covid in any of the 1500 samples.

What we found was that all of the 1500 samples were mostly Influenza A and some were influenza B, but not a single case of Covid, and we did not use the B.S. PCR test. We then sent the remainder of the samples to Stanford, Cornell, and a few of the University of California labs and they found the same results as we did, NO COVID. They found influenza A and B. All of us then spoke to the CDC and asked for viable samples of COVID, which CDC said they could not provide as they did not have any samples.

We have now come to the firm conclusion through all our research and lab work, that the COVID 19 was imaginary and fictitious. The flu was called Covid and most of the 225,000 dead were dead through co-morbidities such as heart disease, cancer, diabetes, emphysema etc. and they then got the flu which further weakened their immune system and they died. I have yet to find a single viable sample of Covid 19 to work with.

We at the 7 universities that did the lab tests on these 1500 samples are now suing the CDC for Covid 19 fraud. the CDC has yet to send us a single viable, isolated and purifed sample of Covid 19. If they can't or won't send us a viable sample, I say there is no Covid 19, it is fictitious. The four research papers that do describe the genomic extracts of the Covid 19 virus never were successful in isolating and purifying the samples.

 

All the four papers written on Covid 19 only describe small bits of RNA which were only 37 to 40 base pairs long which is NOT A VIRUS. A viral genome is typically 30,000 to 40,000 base pairs. With as bad as Covid is supposed to be all over the place, how come no one in any lab world wide has ever isolated and purified this virus in its entirety? That's because they've never really found the virus, all they've ever found was small pieces of RNA which were never identified as the virus anyway.

 

So what we're dealing with is just another flu strain like every year, COVID 19 does not exist and is fictitious. I believe China and the globalists orchestrated this COVID hoax (the flu disguised as a novel virus) to bring in global tyranny and a worldwide police totalitarian surveillance state, and this plot included massive election fraud

xxxxxxxxxxxxxxxxx

DUTCH: Sinds het begin van deze "Plandemic" heb ik verklaard dat het een false flag-operatie was.

Zoals al zo vaak gebeurde, bijvoorbeeld toen ik commentaar leverde op de gevaren van vaccins, chemtrails, 5G en andere zogenaamde "samenzweringstheorieën", ontkenden de meeste mensen agressief wat ik hen vertelde en verklaarden ze dat ik gek en zelfs een gevaarlijk persoon was.

Uiteindelijk bleek ik natuurlijk gelijk te hebben, want mijn conclusies waren altijd gebaseerd op een scherpe intuïtie en veel onderzoek om het te controleren.

Lees nu alstublieft deze informatie hieronder, gooi uw gezichtsluier weg en klaag de regering en alle andere criminelen aan die deze vreselijke misdaad tegen de mensheid hebben begaan!

? Roeland Solcer

 

Betty Chan: Mijn naam is Rob Oswald, ik ben een klinische laboratoriumwetenschapper en heb 1500 "veronderstelde" positieve Covid 19-monsters getest die hier in S. Californië zijn verzameld. Toen mijn labteam en ik de tests uitvoerden via Koch's postulaten en observatie onder een SEM (scanning elektronenmicroscoop), vonden we GEEN Covid in een van de 1500 monsters.

Wat we ontdekten was dat alle 1500 monsters voornamelijk influenza A waren en sommige influenza B, maar geen enkel geval van Covid, en we gebruikten de B.S. PCR-test. Vervolgens stuurden we de rest van de monsters naar Stanford, Cornell en enkele laboratoria van de University of California en zij vonden dezelfde resultaten als wij, GEEN COVID. Ze vonden influenza A en B. We spraken toen allemaal met de CDC en vroegen om haalbare monsters van COVID, waarvan de CDC zei dat ze die niet konden verstrekken omdat ze geen monsters hadden.

We zijn nu door al ons onderzoek en laboratoriumwerk tot de vaste conclusie gekomen dat de COVID 19 denkbeeldig en fictief was. De griep heette Covid en de meeste van de 225.000 doden waren dood door comorbiditeiten zoals hartaandoeningen, kanker, diabetes, emfyseem enz. En ze kregen toen de griep die hun immuunsysteem verder verzwakte en ze stierven. Ik moet nog een enkele haalbare steekproef van Covid 19 vinden om mee te werken.

Wij van de 7 universiteiten die de laboratoriumtests op deze 1500 monsters hebben uitgevoerd, dagen de CDC nu aan voor Covid 19-fraude. de CDC moet ons nog een enkel levensvatbaar, geïsoleerd en gezuiverd monster van Covid 19 sturen. Als ze ons geen levensvatbaar monster kunnen of willen sturen, zeg ik dat er geen Covid 19 is, het is fictief. De vier onderzoeksdocumenten die de genomische extracten van het Covid 19-virus beschrijven, waren nooit succesvol in het isoleren en zuiveren van de monsters.

 

Alle vier de artikelen die over Covid 19 zijn geschreven, beschrijven alleen kleine stukjes RNA die slechts 37 tot 40 basenparen lang waren, wat GEEN VIRUS is. Een viraal genoom is doorgaans 30.000 tot 40.000 basenparen. Hoe erg het ook is als Covid overal ter wereld zou moeten zijn, hoe komt het dat niemand in een laboratorium ter wereld ooit dit virus in zijn geheel heeft geïsoleerd en gezuiverd? Dat komt omdat ze het virus nooit echt hebben gevonden, alles wat ze ooit hebben gevonden waren kleine stukjes RNA die toch nooit als het virus zijn geïdentificeerd.

 

Dus waar we mee te maken hebben, is gewoon weer een griepsoort zoals elk jaar, COVID 19 bestaat niet en is fictief. Ik geloof dat China en de globalisten deze COVID-hoax (de griep vermomd als een nieuw virus) hebben georkestreerd om mondiale tirannie en een wereldwijde totalitaire politietoezichtstaat teweeg te brengen, en dit complot omvatte ook massale verkiezingsfraude. "

 Fact check:  A post shared on Facebook attributes to Cornell University professor Dr. Robert Oswald a lengthy quote that states in part, “COVID-19 does not exist and is fictitious.”

This Facebook post is not available anymore, but watch the video below and you know that many other scientists and docters stated the same

Dit Facebook-bericht is niet meer beschikbaar. Het kan zijn dat het is verwijderd of dat de privacyinstellingen van het bericht zijn gewijzigd, maar bekijk onderstaande video en weet dat vele artsen en wetenschappers hetzelfde zeggen.

 

See also:The Smoking Gun: Where is the coronavirus? The CDC says it isn’t available.

By Jon Rappoport October 8, 2020

(To join our email list, click here

The CDC document is titled, “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.” It is dated July 13, 2020.

Buried deep in the document, on page 39, in a section titled, “Performance Characteristics,” we have this: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays [diagnostic tests] designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA…”

The key phrase there is: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available…”

Every object that exists can be quantified, which is to say, measured. The use of the term “quantified” in that phrase means: the CDC has no measurable amount of the virus, because it is unavailable. THE CDC HAS NO VIRUS.

A further tip-off is the use of the word ‘isolates.” This means NO ISOLATED VIRUS IS AVAILABLE.

Another way to put it: NO ONE HAS AN ISOLATED SPECIMEN OF THE COVID-19 VIRUS.

NO ONE HAS ISOLATED THE COVID-19 VIRUS.

THEREFORE, NO ONE HAS PROVED THAT IT EXISTS.

As if this were not enough of a revelation to shock the world, the CDC goes on to say they are presenting a diagnostic PCR test to detect the virus-that-hasn’t-been-isolated…and the test is looking for RNA which is PRESUMED to come from the virus that hasn’t been proved to exist.

And using this test, the CDC and every other public health agency in the world are counting COVID cases and deaths…and governments have instituted lockdowns and economic devastation using those case and death numbers as justification.

If people believe “you have the virus but it is not available,” and you have the virus except it is buried within other material and hasn’t been extracted and purified and isolated, these people believe the moon is made of green cheese.

READ MORE: https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/08/the-smoking-gun-where-is-the-coronavirus-the-cdc-says-it-isnt-available/

Additional information