'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Het mysterie van de Liefde 3

 threefold flame new smaller

The Raphael Academy

Het Mysterie van de Liefde 3

 Deel 1    Deel 2

 IK BEN Raphaël, een boodschapper van GOD en IK BEN hier en nu en altijd en overal gewijd aan en één met jouw eigen 'Christus Zelf '.

Pasen 2014

Het thema van Pasen is het overgeven en laten sterven van het ego opdat de onsterfelijke mens kan opstaan uit de dood. Meester Jezus gaf 2000 jaar geleden het ultieme voorbeeld door geen weerstand te bieden en geweldloos te zijn, zelfs tegen de vijanden die hem wilden vernederen, martelen en tenslotte doden.

De grote vergissing die de meeste Christenen maken is dat zij denken dat Jezus het voor alle mensen deed en dat iedereen die dus in Hem gelooft gered is en in de hemel komt ( Het koninkrijk van God ). Wat een tragische vergissing, want Jezus gaf ons het voorbeeld opdat we dit proces zelf in ons eigen innerlijk moeten doorleven. Zijn leven en dood stellen een grandioos voorbeeld, maar ieder mens zal door deze inwijdingen heen moeten om werkelijk het eeuwige leven te beërven. Gelukkig betekent dit niet dat we letterlijk aan het kruis moeten gaan hangen; het betekent dat wij het ego moeten opgeven. Zou een mens letterlijk de kruisdood doormaken en zijn ego niet laten sterven, dan kwam hij daardoor niet in Gods Koninkrijk.

 De teloorgang van de Christelijke kerken

Het uur van de Waarheid is aangebroken voor de Christelijke kerken. Tweeduizend jaar lang hebben de Rooms Katholieke kerk en alle andere daaruit onstane geloofsgemeenschappen een valse leer verkondigd, die niet in overeenstemming is met de waarachtige leringen van Jezus Christus. Iedereen in wie het Christusbewustzijn is wedergeboren kan dat gemakkelijk inzien. De snel slinkende ledengroepen van de Christelijke kerken zelf zijn daar blijkbaar blind en doof voor. Deze mensen zijn zo vastgeroest in hun overtuigingen dat zij de Christus in zichzelf niet opmerken en vasthouden aan de dwalingen van de kerkelijke autoriteiten, die toch overduidelijk aantoonbaar zijn.

De belangrijkste dwaling is dat we God en Zijn Koninkrijk buiten ons zelf moeten zoeken, dat wij arme zondaars zijn belast met de erfzonde en dat we een uiterlijke aardse autoritiet nodig hebben om opnieuw met God verbonden te worden.

De Waarheid echter is dat wij allen zonder uitzonderingen kinderen van God zijn, dat het Koninkrijk in ons is ( het is een bewustzijnsstaat ) en dat wij alleen met Gods Hulp en dus de hulp van zijn dienaren, zoals de ten hemel gevaren meesters, ons kunnen bevrijden van de illusies van het dualistische bewustzijn ( het aardse bewustzijn van goed en kwaad).

Jij beste lezer bent een spiritueel wezen, een bewustzijnseenheid, gezegend met Goddelijke attributen zoals rede en een vrije wil. Je bent een menselijke ziel met een onsterfelijk beginsel, die tijdelijk gebruik maakt van een stoffelijk voertiug. In diepste wezen ben je een onderdeel van en één met de Eénheid die alles omvat en wat wij de Schepper van het Al noemen, de Grote Geest, of GOD.

Alles is uit het WOORD geschapen, de Logos, of de Christus en ieder atoom in het universum, iedere golflengte, ieder deeltje, maar ook iedere bewustzijnseenheid en ziel draagt het watermerk van GOD van het WOORD, van Christus, van het levende WOORD.

Dat alles is één vanuit het hogere bewustzijn, de bewustzijnsstaat die we aanduiden als het 'Hoger Zelf' of liever het Christusbewustzijn. Wat je anderen aandoet, doe je jezelf aan, vandaar de logica: "Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet', vandaar de Goddelijke Wet: 'Heb God lief bovenal en uw naaste gelijk uzelf'.

De ware leringen van Christus zijn altijd bewaard gebleven in kleine mystieke en gnostieke groepen die natuurlijk door de Roomse kerk door alle eeuwen heen zijn vervolgd , waardoor zij ondergronds moesten gaan als mysteriescholen. Ook deze mysteriestromen werden in de afgelopen eeuwen geïnfiltreerd door de machten van de antichrist. Maar omdat verlichte en ingewijde zielen uit die gemeenschappen bleven incarneren, is de Vlam van de Waarheid nimmer helemaal gedoofd op aarde in de afgelopen 2000 jaar.

Omdat bovendien het collectieve bewustzijn van de wereldbevolking in de afgelopen 2000 jaar is gegroeid is de wereld nu gereed om opnieuw kennis te maken met de ware leringen van Jezus Christus zoals die worden bewaard in de universele mysterieschool. Sterker nog, de ten hemel gevaren meesters hebben altijd boodschappers en profeten naar de aarde gezonden om het Levende Woord van Waarheid te verkondigen.

Het voortbestaan van de de Christelijke religie staat aan het begin van dit Waterman Tijdperk op het spel. Zullen de Christelijke kerken hun enorme dwalingen gaan inzien en zijn ze in staat om de ware leringen van Christus aan te nemen en toe te passen in hun eigen gemeenschappen?

Als dit niet gebeurt, zullen we in de komende jaren het instorten zien van de Christelijke kerken en vooral de Rooms Katholieke kerk die zoveel bloed aan haar handen heeft.

De Levensschool is de Universele Mysterieschool van de Nieuwe Tijd

Als gevolg van desinformatie bestaat er een vals beeld van de universele Mysterieschool die in vele culturen tot op de huidige dag aanwezig is op onze planeet. Het hart van deze scholing bevindt zich in het etherische gebied dat trilt op het niveau dat zich boven de mentale trillingen van de mensheid bevindt.

De universele mysterieschool van onze planeet, ook wel bekend als de Hof van Eden of het Paradijs, is het voorhof van het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de Liefde. De toegang is vrij voor ieder mens die is wedergeboren, dat wil zegen ieder mens die beseft dat vlees en bloed, noch het menselijke ego het Koninkrijk kunnen binnengaan en in wie het Goddelijke oeratoom van onvoorwaardelijke Liefde is gewekt en het innerlijke Christus (bewustzijn) is wedergeboren.

Je kunt niet ingaan in Gods Koninkrijk zonder het Christus Bewustzijn te ontwikkelen, het bruiloftskleed zoals het in de Bijbel genoemd wordt. Je kunt niet op basis van intellectuele kennis of welke kennis of overtuiging of discipline dan ook onsterfelijkheid bereiken.

De ontwikkeling van het Christuskind in jou door de verschillende stadia van baby, peuter, kleuter, scholier, puber, adolecent en zo verder tot de symbolische volwassen leeftijd van 33 jaar, kan meerdere incarnaties in beslag nemen en al die tijd ga je net zoals in de stoffelijke wereld door een scholingstraject, in de geestelijke wereld. En net zoals in de maatschappij wordt je tijdens die scholing door vele leraren en gidsen begeleid.

En natuurlijk zijn er in het leven van een mens vele parallellen tussen wat er gebeurt op spiritueel gebied en hoe dat uitwerkt in het fysieke leven van die persoon. Immers de geestelijke wereld is de wereld der oorzaken en de stoffelijke wereld, de wereld van de gevolgen. De wetten van karma zijn feilloos en zoals in eerdere boodschappen al gezegd niets gebeurt willekeurig of toevallig.

Je hebt ook als wedergeboren mens in ontwikkeling, de hulp nodig van geestelijke leraren, die al onsterfelijkheid hebben bereikt en naarmate je het 'hoger onderwijs’ in de geestelijke wereld bereikt wordt die noodzaak des te urgenter, want wie kunnen je beter helpen dan zij die het eindexamen van de aardse mysterieschool al hebben gehaald?

Als leerling van de Universele Mysterieschool wordt je stap voor stap ingewijd in de mysteriën van Christus, een universele ontwikkelingsweg die o.a. belichaamd is door Jezus Christus.

Er bestaan ook 'zogenaamde' mysteriescholen, die door de antichrist zijn ontwikkeld of overgenomen waardoor het bestaan van de ware Universele Mysterieschool door het grote publiek in twijfel wordt getrokken, of op zijn minst haar reputatie wordt geschaad.

Desalnietemin doet dit niets af aan de werkelijkheid van het bestaan van de Universele Mysterieschool en wij gaan een tijd tegemoet waarin haar bestaan steeds meer een openbare plaats krijgt in de culturen op aarde gedurende dit Waterman Tijdperk.

Dit vindt nu al plaats in vele individuen en groepen over de hele wereld, die er in geslaagd zijn om een bewuste verbinding te maken met de hogere etherische gebieden en de ten hemel gevaren leraren van de mysterieschool.

Dagelijkse discipline: Gebed & Meditiatie

'In gebed leren wij spreken tot God, in meditatie leren wij luisteren naar God'

IK BEN de 'Stem' die je ook in je Hart kan vernemen, wanneer je stil wordt en tijdelijk doof en blind voor de wereld, wanneer je met heel je aandacht en bewustzijn naar binnen keert.

Daarom lieve vrienden kun je mij beschouwen als de 'Stem der Stilte', de Stem die je kunt horen als je stil geworden bent en leert luisteren naar je innerlijke leiding vanuit je eigen hart.

Om mij, de stem van je eigen Hoger Zelf, jouw Christus Zelf te kunnen vernemen kun je geleidelijk een relatie met mij aangaan door dagelijkse discipline in gebed en meditatie. Wanneer je een oprecht verlangen hebt één te worden met je hoogste potentieel, je eigen innerlijke Goddelijkheid, de Christus in jou dan kan dit verlangen uitgroeien tot een kracht die je in staat stelt om het verlangde te bereiken.

Dit betekent dat je steeds meer bewust wordt van een de onsterfelijke 'Ik Ben Aanwezigheid’ in jezelf, die jouw ware Goddelijke identiteit vertegenwoordigt en die één is met en deel uit maakt van de Schepper zelf. Het opgaan van het lagere in het hogere, de transfiguratie, is als het wakker worden of geleidelijk bewust worden van een nieuwe innerlijke realitiet, waarbij de fysieke wereld verbleekt.

Vraag en je zult worden gegeven klop en er zal je worden opengedaan

Leer de juiste vraag te stellen in de juiste gesteldheid, want wanneer wij ons wenden tot GOD en of zijn Zonen en Dochters ( de ten Hemel gevaren Meesters en andere kosmische wezens ) of ons eigen Hoger of Christus Zelf, dan is zulk een gebed of spirituele communicatie krachtiger naarmate wij het bezielen met het Licht van de Liefde, onze toewijding met hart en ziel en dus volledige aandacht.

Vraag: 'Christus in mij, of Heer Jezus Christus, wat is de Wil van de Vader voor mij, hoe wilt Gij dat ik U dien?’ Je kunt dit in algemene zin vragen, of je kunt je vraag toespitsen op een specifieke individuele situatie. Wees geduldig, soms heeft het tijd nodig voordat je in staat bent om het antwoord te horenen of te zien in de 'tekenen' die je worden aangereikt.

Vraag dagelijks om bescherming van Aartsengel Michael

Van belang is dat je Christus of Jezus Christus noemt in je gebed of meditatie, want er zijn vele valse geesten en demonen, die maar al te graag de leiding willen krijgen over jou. Daarom is het ook nodig om ook altijd de bescherming te vragen van Aartsengel Michaël voor elke dag, voor elke situatie en dus ook voor elk ritueel. Dit blijft van belang tot je zelf een Meester geworden bent en je permanent één bent met je "Ik Ben Aanwezigheid', met de Goddelijke Vader~Moeder en dus met alle bevrijde wezens in Gods Koninkrijk.

Bewaak je grondhouding

Blijf jezelf en eenvoudig, leer bescheiden te zijn als gevolg van zelfkennis en wacht in geloof en vertrouwen op antwoorden en leiding. Het antwoord kan op vele manieren tot je komen zonder voorwaarden. Het kan een geïnspireerd of intuïtief inzicht zijn of een symbolisch beeld of een synchroniciteit die plaats vindt. Het kan zijn dat je naar bepaald informatie wordt geleid of 'toevallig' iemand tegenkomt, die je het antwoord of de sleutel tot het antwoord aanreikt. Het kan zijn dat je een innerlijke stem ervaart en of een verschijning of visioen ziet, maar vaker zjn het minder spectaculaire ervaringen, of nachtelijke dromen die een boodschap bevatten.

Toch gebeurt het maar al te vaak dat mensen niet wakker zijn als het antwoord komt. Je bent dan niet afgestemd op de juiste golflengte of uit balans, je bent vergeten dat je een vraag hebt gesteld of je herkent het antwoord niet, als antwoord op je vraag. Dit overkomt vele mensen op aarde die vol goede moed beginnen met het spirituele pad en ook meer ervaren leerlingen overkomt dit nog regelmatig. We zijn snel afgeleid en vergeten ons Goddelijke Plan, we spelen als kinderen op de bewustzijnsladder en vlinderen van de ene trede naar de andere, we raken gehecht aan die treden van de bewustzijnsladder waar we ons comfortabel voelen.

Tegenwoordigheid van Geest

Wakker zijn, opmerkzaam zijn of 'Tegenwoordigheid van Geest' bezitten, is van groot belang als je vooruitgang wil boeken in je spirituele ontwikkeling. Het veronderstelt een constante alertheid of waakzaamheid, iets wat soms bemoeilijkt wordt door fysieke omstandigheden.

Blijf Wakker

Je Hoger Zelf, de Christus in jou en we gaan er nu vanuit dat Christus in jou is wedergeboren, slaapt niet en kent geen vermoeidheid. Christus in jou, is de innerlijke Meester op het Pad van Liefde naar Gods Koninkrijk. Er is geen bevrijding noch verlichting, zonder de wedergeboren Christus.

Dat wat verlichting en bevrijding bereikt, is niet je ego, want dat moet minder worden en uiteindelijk helemaal uitdoven en plaats maken voor Christus in jou.

Maar het lichaam heeft regelmatig rust nodig, het vraagt veel meer onderhoud zoals we allen weten, zeker wanneer je iets mankeert of niet gezond bent. En zoals we weten zijn de meeste mensen niet gezond. Je dagelijkse zelf heeft ook nog talloze andere verplichtingen, zoals werk of studie, het onderhouden van sociale relaties en hobbies en ga zo maar door. Tegenwoordigheid van Geest bezitten, vraagt dan ook een integrale discipline die je alleen kunt opbrengen als je het echt wilt en dagelijks oefent en nooit opgeeft.

Heb GOD lief boven alles..

Je verlangt, vaak pas na vele soms pijnlijke ervaringen in je leven op een gegeven moment zo naar verlossing en bevrijding, dat je ten slotte je spirituele of bewustzijnsontwikkeling boven aan je prioritietenlijst zet. Je beseft dat éénwording met de Bron, met God hetzelfde is als heelworden, als genezen van de illusie van afgescheidenheid.

Er zijn momenten in je leven dat je een balans opmaakt en beseft dat er dingen in jezelf moeten veranderen, om niet te verzanden in ongewenste situaties.

Levensveranderende beslissingen, zoals het willen volgen van het Spirituele Pad, in navolging van grote voorbeelden als Boeddha en Christus kunnen pas genomen worden wanneer wij er klaar voor zijn. Is de leerling klaar, dan is de Meester daar..

Geen uiterlijke kerk, maar de innerlijke tempel van jouw microkosmos

Het wezen van 'Christus' is een universeel en staat los van alles wat in deze wereld ‘christelijk’ heet te zijn. Zij die zich christenen noemen als lid van een georganiseerde religie of christelijke kerk, hebben niet het 'alleenrecht' op dit begrip, laat dat duidelijk zijn!

Laat het ook duidelijk zijn dat hier niet getracht wordt om een nieuwe kerk te stichten. Het religieuze leven is slechts een voorbereiding op het spirituele leven, dat als het ware de Hogeschool is voor de religieuze ontwikkeling.

Wij spreken hier over het pad van individueel Christusschap als leerlingen van de Universele Christusgeest, waarbij het Christusbewustzijn, de eniggeboren Zoon of Dochter van God, de manifestatie is van de volmaakte en onvoorwaardelijke Liefde van Alpha en Omega, in het Hart van de Grote Centrale Zon.

Het menselijke harcentrum fungeert daarbij als het Heilige der Heilige, terwijl de microkosmos van de 4 voudige mens de tempel is waarin Gods Geest kan neerstrijken.

Dus geen georganiseerde godsdienst maar een groeiende spirituele vereniging of gemeenschap van door het Hoger Zelf geïnspireerde vrije mensen die vanuit verschillende richtingen kunnen komen om universele waarden te delen, zal de richting bepalen waarin de wereld zich ontwikkelt.

Naarmate deze voorhoede groep in bewustzijn groeit, wint zij aan betekenis en kracht.

Ten slotte om dit onderdeel af te ronden, het contact met je spirituele leraren of met andere dienaren van Christus, zoals de engelen verloopt altijd door middel van je eigen Christus Zelf en het is van groot belang onderscheidingsvermogen te ontwikkelen tussen spirituele contacten met Gods Koninkrijk en contacten met de niet bevrijde sferen die zich niettemin valselijk kunnen voordoen als zijnde van God. Het is allemaal een kwestie van vibratie en naarmate je vorderingen maakt op het Pad zul je steeds beter in staat zijn om te 'lezen' welke frequenties uit God zijn en welke daarvan zijn vervormd of vervalst.

Bij twijfel ga je natuurlijk weer te rade bij... de Stem der Stilte.

Tot zover deze 3e boodschap.

IK BEN RAPHAËL en spreek in jouw hart.

* * * * * * *

Vervolg: Het Mysterie van de Liefde 4

Additional information