'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

De Grote Verdrukking & de Kracht van Gebed

 pray 4790759 640

Een profetische Update van de wereldsituatie 8 November 2020

Door Roeland Solcer

Opnieuw wordt de wereldbevolking voorgelogen en misleid door de Main Stream Media. Enkele uren voordat ik dit artikel begon te schrijven is door FOX News, gevolgd door alle grote media wereldwijd, Joe Biden tot winnaar van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen 2020 uitgeroepen. De poging tot een staatsgreep door de Deep State en haar Democratische marionetten door middel van verkiezingsfraude, gaat dus onverminderd voort.

Nadat de Democraten 4 jaar zonder succes geprobeerd te hebben om Trump te verwijderen uit het Witte Huis, door hem op alle mogelijke manieren dwars te zitten en hem weg te zetten als racistische vrouw onvriendellijke  Russische spion, lijkt het er nu in eerste instantie op dat het hen wel lukken gaat en dat dit het einde van de Trump's presidentschap zou kunnen betekenen.

In ieder geval willen de MSM, die vanaf dag één van zijn kandidaatschap in 2015 in het complot zitten, u dat doen geloven. Rutte heeft al de felicitaties naar Biden verzonden, terwijl hij toch weet dat het spel nog maar net begonnen is en de enige die officieel de winnaar kan aankondigen het ' Electoral College" is en niet de Media..

Rutte spreekt dus voor zijn beurt en lijkt het Nederlandse volk naar de slachtbank te leiden in de grootste misdaad, die ooit tegen de wereldbevolking is begaan. Dat de huidige "plandemie" een excuus is om versneld de Nieuwe Wereld Orde uit te rollen, hetgeen noodzakelijk gepaard gaat met de uitrol van 5G is voor de goede verstaander in ons publiek inmiddels wel duidelijk.

De verkiezingsfraude zal later in vele rechtszaken worden bewezen. Er worden vele incidenten en rapporten door waarnemers gemeld die er op duiden  dat er een grote nauwkeurig geplande en gecoördineerde operatie gaande is om de Presidentsrverkiezing te stelen door middel van een totaal corrupt verkiezingsproces met gemanipuleerde software in stemmachines, valse stembiljetten die via de post worden aangeleverd en geretourneerd door 'fake' stemmers ( dode mensen en niet ingezetenen van de VS) ondersteund door  de MSM die meer dan ooit,  '24/7 fake news' uitbraken om vooral iedereen te overtuigen dat er niets aan de hand is en dat Biden zoals door hun is voorspeld, de winnaar is gebleken van deze verkiezing.

 De chaos die nu zal ontstaan is ook voorzien, het Trump Team en de Patriotten zijn goed voorbereid op deze situatie en vooralsnog verloopt alles volgens hun draaiboek.

 De Apocalyps

We staan aan het begin van de Grote Verdrukking als onderdeel van de Bijbelse Apocalyps, waar we de afgelopen 10 jaar al heel veel op Facebook en op deze website over gepubliceerd hebben. Iedereen die ons gevolgd weet dat wij vanuit vele kanten deze onderwerpen hebben belicht. Wanneer wij ons verdiepen in wat de Bijbel vertelt over de Eindtijd, dan is het goed om te beseffen dat als we de vele puzzelstukjes in elkaar proberen te passen om een overzichtelijk beeld te krijgen, wij de hulp van de Heilige Geest nodig hebben om de betekenis van de teksten te zien en te begrijpen.

Het is een groeiproces van ons bewustzijn zonder een specifiek eindpunt want er blijven steeds nieuwe aspecten en vragen opduiken die alleen kunnen worden begrepen en beantwoord als wij een hogere trede van de bewustzijnsladder bereiken. Wanneer dat gebeurt dan stellen we ons beeld bij en zo groeit ons inzicht.

Een heel belangrijk en verheugend feit is, dat naar mate wij zoeken naar antwoorden, terwijl we de bewustzijnsladder bestijgen, het perspectief op de wereld en ons leven positief verandert. De problemen, het lijden en de zorgen van deze wereld worden kleiner en het gevoel van Vrijheid en Geluk en Vertrouwen groeien.

Naarmate we in bewustzijn opstijgen en dichter bij God en de Goddelijke Waarheid komen, des te meer we de onuitsprekelijke Liefde en Wijsheid van de Schepper gaan ervaren.

De Apocalyptische tijd en het Armaggedon verliezen hun uitsluitend beangstigende karakter als je beseft dat het ook de tijd is van de Wederkomst van Christus en het begin van de Gouden eeuw van Aquarius.

Dit neemt niet weg dat het in het drie dimensionale fysieke leven nog steeds een verschrikkelijk moeilijke tijd is, maar je gaat zien dat het een noodzakelijk "Goddelijk Oordeel", een evaluatie, beoordeling, schoonmaak en zuivering is van twintig eeuwen opgehoopt collectief en individueel karma.

Vergeet niet dat de Aarde een leerschool is en elke 2000 jaar doen we gezamelijk eindexamen om tot een hogere klas (hoger ruimer bewustzijn) te worden toegelaten.

Het is ook een genezingsproces, tenminste als je beseft hoe ziek we met z'n allen zijn geworden en ook bereid bent om de knieën te buigen voor de 'Heiland' ( de grote Genezer). Dit gezegd hebbende wil ik u het goede nieuws niet onthouden dat de oplettende volger van dit initiatief niet ontgaan kan zijn.

De Grote Verdrukking en de Opname

Over grote verdrukking heeft Jezus o.a. het volgende gezegd in Mattheüs 24 vers 21 en 22:

21. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.

22. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.

Vele mensen hebben zich afgevraagd wat dit concreet betekent. De Geest  Gods heeft geopenbaard dat deze Tijd zal worden verkort vanwege de uitverkorenen, ook de Bruid van Christus, genoemd. ( de zielen die in Christus zijn wedergeboren), zij die vergeving en intercessie voor de mensheid afsmeken en ook omdat niemand de Grote Verdrukking zou overleven als het drieëneenhalf jaar zou duren. 

Wat moderne profeten en onderzoekers zeggen

Korte samenvatting van wat de meeste moderne profeten en dienaren van Christus over deze periode hebben gemeld. Hun onderzoek van de Heilige Schrift, maar ook openbaringen van de Heilige Geest en van Jezus aan Zijn nu levende profeten, zou  als volgt kunnen worden samengevat:

1. De verkiezingsuitslag staat nog helemaal niet vast en zal door de Hoge Raad (Supreme Court) beslist moeten worden in de door het Trump Team aangespannen rechtszaken i.v.m. verkiezingsfraude. In de Verenigde Staten zal de chaos toenemen tot op het punt dat er sprake is van een burgeroorlog. Ook zal er een tijdelijke oorlogssituatie onstaan waarbij China en Rusland betrokken zijn. Dit begint met een False Flag Operation tegen een Amerikaans marineschip naar wij vermoeden in de Zuid Chinese zee waar momenteel de spanningen al toenemen. New York zal gedurende het uitwisselen van vergeldingsaanslagen worden getroffen door een nucleaire ? bomexplosie waarbij Trump Tower zal worden geraakt, wanneer de internationale spanningen toenemen. Bij dit incident zou, zo zal worden gemeld, President Trump om het leven zijn gekomen, hetgeen echter niet het geval is.

Hierdoor zou er een situatie onstaan waarin Obama ( niet Biden ) uiteindelijk weer aan de macht komt. Hij is de beoogde antichrist, die vervolgens het nummer van het Beest wereldwijd zal verplichten (vaccinatie en een soort ID chip) Deze verplichting zou volgens sommigen rond 1 December wereldwijd afgekondigd worden.

2. De Grote Verdrukking zou, zo melden sommige onderzoekers, door Jezus verkort zijn tot een periode van 40 dagen vanaf 11 November tot 21 December 2020. Hiermee in verband zou er een eerste Opname (Rapture) zijn op of rond 11 november van de zogeheten 144.000 uitverkoren en een tweede Rapture rond 12 December van hen die gedurende deze periode zich hiervoor alsnog kwalificeren door zich te bekeren tot Jezus Christus en hun zonden belijdend, oprecht om vergeving en genade smeken, hiertoe aangezet door de verschrikkingen die in de komende 4 weken de wereld zullen aandoen als gevolg van het vrijkomen van de demonen en gevallen engelen alsmede door de gevolgen van de komst van het "Nibiru / Planet X system".

Let op: Het noemen van data wordt over het algemeen door vele Christenen gezien als een teken dat de onderzoeker zelf misleid is. Ik vermeld deze bevindingen en met name de data dan ook niet, omdat ik er van overtuigd ben dat ze 100% kloppen, maar omdat ik voldoende vertrouwen heb in de onderzoekers en mensen met profetische gaven om hun verhaal voor het grote publiek inzichtelijk te maken. In ieder geval is het verloop van de door hen geschetste toekomstige gebeurtenissen, vrijwel identiek met de Bijbelse profetieën.

3.De aarde zelf zou in de komende tijd in toenemende mate getroffen worden door grote aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en meteorietenregens die gehele steden in vlammen zullen zetten, vooral in de V.S.

Er zullen twee grote meteorieten of astroiden inslaan op aarde die enorme gevolgen zullen hebben,waaronder wellicht een z.g."Poleshift". Deze inslag zou door de onstane tsunami's miljarden slachtoffers eisen, mede door de verschrikkelijke gevolgen zoals hongersnood, ziektes en het uitblijven van hulp voor getroffenen.

4. De "put" waarin vele demonen en gevallen engelen eeuwenlang gevangen zaten wordt geopend en de beschermende Hand van Christus zou op 11 November teruggetrokken worden, zodat het Oordeel van God over de wereld,dat wil zeggen het collectieve negatieve karma van de mensheid manifest wordt in het onheil dat zich op aarde gaat manifesteren.

Er zou binnenkort ook sprake zijn van een wereldwijde "buitenaardse invasie" wat in werkelijkheid een duister plan is van de gevallen engelen in samenwerking met mensen die bepalde technieken hebben ontwikkeld om mensen te misleiden. De meeste mensen zullen uiteraard doodsbang gemaakt worden en velen zullen compleet gek worden of bezeten door de demonen die vrij spel op aarde krijgen. Vergeet niet dat er volgens de Schrift nog nooit zo'n diepe duisternis en zoveel kwaad tegelijkertijd manifest zijn geweest op aarde.

5.  De situatie in Europa zal ook escaleren, met name in Frankrijk en Spanje zullen burgeroorlogen uitbreken. Overal ter wereld zullen volgelingen van Christus vervolgd, gemarteld en vermoord worden. Christus keert uiteindelijk definitief  terug op aarde tijdens het Armageddon, een oorlog in in het Midden Oosten rondom Israël en satan en zijn belichaming in de antichrist en de valse profeet (de Paus) en hun volgelingen zullen definitief verslagen worden en opnieuw gebonden worden of door het proces van de 2e dood gaan.

Dan zal hopelijk spoedig na 21 December 2020 ( wat eigenlijk 2012 is) het Nieuwe millenium, de Gouden Eeuw kunnen beginnen, waarin alleen de zielen die zich aan Gods Wil hebben onderworpen op aarde kunnen incarneren. Christus zal gedurende deze '1000 jaar' regeren in een tijd van ongekende harmonie, voorspoed en Liefde. Het zal een periode zijn waarin Gods Koninkrijk zich tot in het fysieke leven van de mensen zal manifesteren. 

 De Kracht van Gebed en Meditatie

Meer dan ooit is het van belang dat een ieder die zich kind weet van onze Hemelse Vader~Moeder,  Goddelijke intercessie aanroept, opdat Kosmische Gerechtigheid en Waarheid moge zegevieren.

Mensen vragen vaak, "Wat kunnen we doen?".

Vele mensen kennen de kracht van het gesproken woord, vooral in gebed, invocatie en "decree's" niet.

Er valt heel veel over te zeggen, maar laat ik het eenvoudig en vooral praktisch houden voor het grote publiek.

Meditatie is de toestand waarin wij ons denken, onze emoties en verlangens tot stilte brengen zodat we de Aanwezigheid van de Geest, de hogere geestelijke mens in onszelf gaan ervaren en werkzaam laten zijn. Gebed voorafgegaan en/of gevolgd door stilte meditatie, stemt ons af en geeft gelegenheid aan Heilige Geest om ons te inspireren en te antwoorden op onze levensvragen en de verbinding tussen ons en ons Hogere of Christus Zelf te versterken.

Ik daag iedereen uit om 4x per dag op verschillende momenten, met hart en ziel minstens 8 dagen het Onze Vader te bidden en daarbij telkens 5 minuten te reserveren voor meditatie ( voor of na het gebed. Ook kunt u een persoonlijk gebed toevoegen waarin u God of Jezus Christus deelt in uw persoonlijke invocaties van Licht in uw eigen situatie, dan wel de situatie van anderen of de wereld). Tegen Prayer Warriors, zou ik zeggen, hou dit in ieder geval tot kerst vol omdat wij daarmee de balans kunnen houden voor de hele wereld!

En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: 

ONZE VADER, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.. En vergeef ons onze schulden;

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze,

Want van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid, tot in Eeuwigheid. Amen

 

Meer informatie: Mattheüs 6:

Het gebed Onze Vader.

1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.

2 Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg.

3 Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet;

4 Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden.

5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.

6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.

8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 1

2 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

16 En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.

17 Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht;

18 Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;

20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;

21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;

23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!

24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.

25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?

26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?

28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;

29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?

31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Tot zover mijn bijdrage en update over de Grote Verdrukking, de kracht van Gebed.

 Roeland Solcer

 

Alternatieve link als video niet laadt:

https://youtu.be/129WqhZtEdw

 

P.S: Als u zich wilt verdiepen in de "Opname of in het Engels, de Rapture",

dan verwijzen we naar onze pagina over de Rapture Puzzle

 

 

Additional information