'My People Perish for Lack of Knowledge'

Welcome at the website of the Party for Love Governance in the Netherlands

Follow our daily news at our Telegram channel: https://t.me/s/partijvoordeliefde

Waarschuwing voor het Nederlandse Volk

threefold flame new smaller

Waarschuwing voor het Nederlandse Volk

"IK BEN RAPHAEL, een boodschapper van God en ik spreek tot de hele wereld:

De Dag des Oordeels is nabij evenals Gods Koninkrijk, dat nader is dan handen en voeten. Zoek eerst het Koninkrijk en al het andere zal u worden gegeven".

Wij hebben in het verleden via de website van de Partij voor de Liefde, een waarschuwing laten uitgaan over een grote astroïde (of komeet) die onze aarde zal treffen. Ons eerste bericht is van 27 Augustus van dit jaar en er is een update gegeven op 9 September. De oudere berichten zijn onder deze laatste update te vinden.

 

De Heilige Geest maant ons om voorbereidingen te treffen voor de grote veranderingen op aarde als gevolg van de wereldwijde rampen, die weer het gevolg zijn van de nadering van het Nemesis syteem met Niburu of Planeet X en de kometen of sterrenregen die zij met zich meesleept.

Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, extreme weersomstandigheden meteorietenregens en toenemende chaotiserende tendensen en oorlogsdreiging in onze samenleving en een geestelijke en psychologische crisis en strijd in het collectieve en individuele bewustzijn, mede geïntensiveerd door het vrijkomen van demonische of satanische krachten, ( CERN, antimaterie ) zullen de komende tijd het nieuws bepalen.

Daarnaast is er sprake van 2 grotere astroïde of komeetinslagen die ook in het Bijbelboek Openbaringen worden genoemd. Onderstaande video geeft informatie die aantoont dat deze grote wereldrampen door vele profeten en zieners uit het verleden ook al zijn voorspeld.

Hoewel niemand de exacte datum van de eerste grote astroïde inslag weet, kunnen we stellen, dat voor zover het mogelijk is iets te voorspellen, momenteel alle seinen op rood staan!

Wij hebben via o.a. onze Facebook pagina's alle relevante informatie van vele onderzoekers over de Apocalyptische gebeurtenissen onder uw aandacht gebracht, in de hoop dat u onze waarschuwingen serieus zou nemen.

Wij naderen met het verstrijken van iedere dag het moment dat deze grote rampen gaan plaatsvinden. De juiste praktische en spirituele voorbereiding op de komende wereldgebeurtenissen kunnen levensreddend zijn, want de profetie zegt dat vele miljoenen mensen, mede als gevolg van wereldwijde tsunami's en de verschrikkelijke gevolgen ervan het leven zullen laten.

Het moge duidelijk zijn dat als West Europa door zulk een Tsunami getroffen wordt, Nederland hoogst waarschijnlijk voor een groot deel onder water komt te staan!

 

Het is met een zeker gevoel van smart dat wij deze boodschap opnieuw brengen, want zoals u kunt begrijpen, is het brengen van deze informatie ook voor mij als postbode van God geen gemakkelijke taak. Het visioen van deze Apocalyptische wereldrampen is bijna ondraaglijk.

Maar gehoorzaam aan onze roeping om u te waarschuwen en te wijzen op de mogelijkheid om als ziel gered te kunnen worden door vrede te maken met God en Jezus Christus is het nodige gedaan om mensen voor te bereiden op het komende oordeel over de wereld.

Weet dat alles wat gebeurt onder de volmaakte controle staat van onze Schepper. Weet dat het lichaam slechts een tijdelijk kleed is en dat uw ziel geroepen is om tot Gods Koninkrijk terug te keren.

Weet dat het komende Oordeel de laatste fase is van een reddingsactie die begonnen is met de val van de mens uit het Paradijs, een proces waarin God uiteindelijk Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gestuurd om het offer van Zijn Leven te geven en om vervolgens triomfantelijk op te staan uit de dood en daardoor het Pad te banen dat wij allen in Zijn navolging kunnen bewandelen.

Weet dat als Gij in eenvoud en waarachtigheid uw leven overgeeft aan God, Christus door genade wordt wedergeboren in uw eigen hart en dat u vervolgens niets meer te vrezen heeft omdat u dan door de werkzaamheid van de Heilige Geest alles zal worden geschonken om de komende beroevingen aan te kunnen.

Weet dat na de komende intense zuivering van de planeet en het opnieuw binden van het kwaad, over ongeveer 4 jaar, het duizendjarige rijk van Vrede en voorspoed, het Gouden Tijdperk van de Waterman definitief zal doorbreken.

Weet dat wanneer uw ziel zal zijn gered en u toch gedurende de jaren van Beproeving het aardse leven zult verlaten, u opnieuw op aarde geboren zult worden om het Pad tot de Hemelvaart te kunnen vervolgen.

Kies deze dag wie u wilt dienen! Maak de juiste keuze en blijf standvastig in vertrouwen, in geloof, hoop en liefde.

Moge de Genade en de Vrede van onze Heer en Verlosser Jezus Christus met ons allen zijn.

IK BEN RAPHAËL en ik verkondig u de onvoorwaardelijke Liefde van Onze Hemelse Vader ~Moeder".

Volg ons op facebook voor meer informatie: https://www.facebook.com/partijvoordeliefde

Zie ook video's helemaal onderaan bij dit artikel o.a. over Niburu , nu zichtbaar in de hele wereld.. en via het internationale ruimtestation!

 

************

Update 9 September 2015 betreffende Waarschuwing voor het Nederlandse Volk

IK BEN Raphael een boodschapper van God en ik kom met een belangrijke update over de profetie van de komst van een astroide of meteoor.

Vanwege de wereldwijde positieve reactie van veel van de religieuze en spirituele mensen van de Aarde heeft onze Heer Jezus Christus het proces van de komst van de Dag van de Heer, ook wel bekend als de Dag des Oordeels vertraagd. Dit betekent eenvoudig gezegd dat de mensen op Aarde meer tijd krijgen om zich te bekeren en het proces kunnen aanvangen van terugkeer in bewustzijn naar hun eerste Liefde, dat wil zeggen hun Hemelse Vader en Zijn Koninkrijk.

Verbaast u zich over deze boodschap, bedenk dan dat een profetie van God wordt gegeven om de mensen op aarde de mogelijkheid te geven om zich te bekeren en hun levenswijze te veranderen, zodat Gods Barmhartigheid de door hen zelf geschapen ellende kan verzachten.

Het is zelfs mogelijk zoals de Bijbel illustreert in het boek Jona over de stad Nineve, dat een profetie van God niet uitkomt, als de mensen zich werkelijk bekeren.

Dus er is hoop voor de wereld!

Het is hier nodig om op te merken, dat er nimmer een datum is genoemd via dit initiatief, waarop deze profetie plaats zou vinden. Deze boodschap betekent uitdrukkelijk niet dat de profetie niet zal uitkomen.

Vanwege de wereldwijde paniek die is ontstaan over de maand September 2015, als zijnde de maand waarin de wereld vergaat, is het nodig dat wij via dit initiatief enige geruststelling mogen brengen.

Moge dit goede nieuws allen aansporen om de komende maanden wijs te gebruiken, naar binnen te keren en de Vrede en Veiligheid te vinden in onze Heer Jezus Christus, door Hem in uw hart welkom te heten.

IK BEN Raphael en ik verkondig de Genade van God

Oorspronkelijke Boodschap:

WAARSCHUWING VOOR HET NEDERLANDSE VOLK

De Heilige Geest heeft mij deze boodschap gegeven en gevraagd om het met zoveel mogelijk mensen te delen. Het is in alle bescheidenheid en in de wetenschap dat velen mij zullen honen en als belachelijk, ja zelfs gevaarlijk en krankzinnig zullen bestempelen, dat ik deze boodschap presenteer aan de bewoners van Nederland en ook België.

De komende gebeurtenissen in de wereld worden ook onder de aandacht gebracht op de Facebook-pagina van de "Partij voor de Liefde / Party for Love Governance" en betreffen de inslag van een komeet of asteroïde op aarde wat het begin zal zijn van een reeks van 7 ongekende wereldwijde rampen die de hele planeet zullen aandoen, zoals beschreven in het boek Openbaringen in de Bijbel.

Zie: https://www.facebook.com/partijvoordeliefde


Tenslotte: Neem de tijd om deze hele internet pagina zorgvuldig te raadplegen, bekijk alle video's en maak kennis met de oproepen tot gebed en ook de Nederlandse vertaling van het schitterende gebed dat ons gegeven is en welke helemaal onderaan deze bladzijde is gepubliceerd! 

Deel deze pagina alsjeblieft met zoveel mogelijk mensen !

Roeland Solcer initiatiefnemer van de Partij voor de Liefde en Stichting de ARK : http://www.ark.partijvoordeliefde.nl

Boodschap ontvangen in Augustus 2015

OPENBARINGEN 6:

" 12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan dan staande blijven?"

IK BEN RAPHAEL boodschapper van de Allerhoogste, en ik ben gekomen met een boodschap voor de mensen in Nederland , Europa , ja heel de wereld , die Jezus Christus als hun Heer en Redder aanvaarden en zelfs voor hen die niet geloven, opdat ze zullen weten dat God , onvoorwaardelijk  al zijn kinderen liefheeft, ongeacht hun klein menselijke opvattingen over het wel of niet bestaan van onze Hemelse Vader~Moeder.

Verheug je want de dag van de mondiale wederkomst van de Heer Jezus Christus is nabij!
Er zal spoedig een grote ontwaken zijn en iedereen zal in het hart zien en weten dat de ten hemel gevaren Meester Jezus Christus werkelijk Leeft en weer is gekomen, met miljoenen en miljoenen Engelen en al de Heiligen om over de aarde te regeren gedurende duizend jaar..

Een Gouden Eeuw voor de aarde en haar bewoners is in voorbereiding voor degenen die zichzelf willen herenigen met hun ware Goddelijke Natuur , door het dagelijkse overwinnen van hun ego's in het nastreven van Heelheid. ( holiness)

Maar voordat deze Gouden Eeuw in fysieke manifestatie kan komen, zal de aarde en de mensheid een periode van reiniging en genezing doorlopen die tot stand gebracht wordt door het Oordeel van God zoals geprofeteerd in veel van de heilige boeken van deze wereld en door vele profeten van alle tijden.

Dit is de tijd , waarin wij leven , die beschreven is in het Boek Openbaringen, het laatste Bijbelboek, van Johannes de geliefde discipel, gedicteerd door Jezus Christus, die aan hem verscheen om de wereld te informeren over de Apocalyps, Gods oordeel over de wereld en de tijd van de grote verdrukking, voordat het duizend jarige rijk ( de Gouden eeuw van Aquarius ), zal aanbreken.

IK BEN RAPHAEL boodschapper van God en ben gekomen, om je voor te bereiden op de dingen die spoedig komen gaan, zodat je niet zult verstarren in angst , maar weet dat niets gebeurt zonder dat het nodig is en dat God immer met je is, als jij Zijn Zoon aanvaardt als jouw Heer en Verlosser.

Zij die waarlijk Christus in zichzelf hebben hervonden en zijn wedergeboren, hoeven nergens bang voor te zijn, want zij wandelen immer in het Licht.

Wees wijs gelijk de slangen en onschuldig als een duif, wordt gelijk de kinderen en je zult alles in je hart kunnen verstaan. Je voorbereidende actie zal tweeledig zijn.


Spirituele voorbereiding

1. Maak Vrede met God en Jezus Christus.
Aanvaard Jezus Christus , die Eén is met onze Hemelse Vader~Moeder met hart en ziel als je Heer en verlosser , belijd je zonden , waartoe satan je verleid en bewandel het Pad dat de Heer ons heeft voorgeleefd .

Vergeef alles en iedereen vergeef jezelf, totdat er niets meer in je hart is dan onvoorwaardelijke Liefde!


Leef die Liefde in alles wat je wil , denkt voelt en doet.
Als je trouw blijft aan dit ideaal dan zal je de Heilige Geest ontvangen die je in alles zal leiden en bijstaan en zal je ziel zijn gered.

God vraagt geen perfectie, niemand is volmaakt en allen op aarde falen bij tijd en wijle.
Vraag de Heilige Geest dagelijks om leiding , bescherming en om hulp en het zal je gegeven worden, alle antwoorden en alles wat je echt nodig hebt zullen komen, want niets is onmogelijk met God.


Praktische voorbereiding


2. Bereid je praktisch en fysiek voor op de komende gebeurtenissen.
Dit laatste betekent iets anders voor elk individu, afhankelijk van de vele keuzes die je zult moeten maken, vandaar dat we hier niet op details ingaan. Doe je huiswerk, geleid door de Geest!

Deze boodschap is vooral voor alle mensen in Nederland, België, de Lage Landen aan de Noordzee maar ook allen die wonen in kustgebieden in West-Europa en Groot-Brittannië , het is een waarschuwing om je voor te bereiden op een snelle evacuatie naar hoger gelegen gronden.

Voor nu is het belangrijk te weten dat vooral ook groot deel van West-Europa zal worden getroffen door onder andere een tsunami en andere grote problemen die spoedig daarna zullen volgen.
Dit bericht is met name gericht op de bevolking van Nederland want deze natie is in groot gevaar , aangezien dit land grotendeels onder zeeniveau ligt.

Bovendien is het karma van dit land zoals dat van de meeste landen, zwaar belast als gevolg van dwalingen van het Nederlandse volk en de Nederlandse regering met betrekking tot Het Woord van God, wat de oorzaak is van veel leed waardoor dit eens zo gezegende land zal worden getroffen. 

Omdat het voor de meeste mensen te laat is om permanente huisvesting elders te vinden, meer naar het oosten van het land of zelfs in Duitsland, is deze waarschuwing bedoeld om je voor te bereiden op een snelle evacuatie.

Hoewel niemand de exacte datum kent waarop de astroide zal neerstorten, behalve onze Hemelse Vader, is het hoog tijd om de mensen te waarschuwen dat die dag nabij is.

Vele wakkere zielen weten dit al, maar nog veel meer slapende zielen weten het niet!
Voorwaar, degenen die "Het Woord" aannemen en Vrede sluiten met God door de aanvaarding van zijn Zoon Jezus Christus, zoals hier boven uiteen gezet , zullen worden begeleid en beschermd door de Heilige Geest en zij zullen worden gered voor de Gouden eeuw van Aquarius in dit of in hun volgende leven!


Tenslotte broeders en zusters heb ik een persoonlijke boodschap van Jezus Christus onze Heer en Verlosser.

Jezus zegt tot jou die dit leest:

"Keer je om mijn geliefd mensenkind en volg het smalle pad van onvoorwaardelijke Liefde voor al wat is. Het uur is laat en spoedig valt de duisternis.
Verlaat de brede weg van deze wereld, van ijdelheid en ego.

Keer naar binnen, want daar BEN IK.
Ontsteek je lamp opdat je niet verdwaalt, noch valt over de obstakels en blijf wakker deze laatste lange nacht!

Mocht je toch struikelen, sta op wandel, bidt vurig om vergeving en vergeef, vergeef, vergeef...
Wees niet bevreesd want IK BEN met jou alle dagen van je leven, want jij en IK BEN , wij zijn niet twee maar één...


Voorwaar IK BEN en zeg je nogmaals:

IK BEN het Leven, het Licht en de Waarheid en niemand komt tot de de Vader~Moeder dan door mij. IK BEN de Liefde en de Wijsheid die je nodig hebt. IK BEN de Kracht en het Koninkrijk, want IK BEN één met GOD.

Let nu goed op: Als je wilt , berouw hebt en mijn Woord oprecht in je hart aanvaard en het Pad blijft bewandelen, dan zul jij als de ochtend aanbreekt, ervaren dat wij beiden werkelijk één zijn in God.


"Verzaak mij niet !"


Tot zover onze belangrijke boodschap voor het Nederlandse Volk.


IK BEN Raphael , toegewijd om je Waarheid en Genezing te brengen en je te dopen met het Vuur van de Heilige Geest.

moeder maria2

Moeder Maria roept op tot gebed.

 

Let op: Oproep tot gebed in verband met deze specifieke gebeurtenis, zie laatste video. en verder...

  Bekijk de volgende video's, die dienen als ondersteuning van deze boodschap en vele belangrijke details bevatten:

Nederlands:

 

Niburu update:CR TV News Interview GILL BROUSSARD PLANET 7X Dec 09, 2017

De laatste video bevat een gebed dat een ieder kan gebruiken die Jezus Christus in zijn hart aanvaard. Bidt dit gebed dagelijks met hart en ziel , de laatste versie van de Engelse tekst is onder de video gepubliceerd en daar weer onder de Nederlandse vertaling!

PRAYER ( latest version)

in the name of the Father ~ Mother, the Son and of the Holy Spirit,

We come before You, our God and Savior, our Ark of Safety, our Safe Haven, our Strong Tower. As we present this prayer, we invoke the Presence of the Holy Spirit, Who leads us into all truth, as a witness and as our Comforter and Protector, so that each word soars and reaches the Throne of Glory, where the Lord Father Jehovah sits, together with the Son and our Savior, the Lord Jesus Christ, the King of Kings.

Anoint this prayer with Your Precious Blood, so that the same covers our hearts, homes and families as the blood on the doorposts of the Hebrews' homes in Egypt. Cover this prayer with the Blood of the Lamb, our Lord Jesus Christ, the One that provides rest, Salvation and protection under the Wings of the Almighty. Blessed be our Lord Jesus Christ. We thank you for Your Kindness, for Your immense Love, for Your Infinite Grace, for Your blessings, for Your Blood, for Your Sacrifice.

Thank you, Lord Jehovah, for loving us so much and having sent Your Son to provide the Only Way to Salvation. Thank you for the Holy Spirit, our Guide, our Comforter, our Protector, our Light, our Beacon to all Truth. Glory to You always, the Eternal, the All, the GREAT I AM.

We, your imperfect sheep, sometimes rebellious and disobedient, humble ourselves before You, recognizing that without You, we are nothing, we have nothing, we deserve nothing. We are just dust. It is Your Spirit Who gives us life and Who gives us value. WITHOUT you, we are like children lost in the night, in a dark forest, with ferocious beasts lurking at us. WITHOUT you, we are clumsy, blind, helpless, scared, foolish, empty and useless.

WITHOUT you, there is no hope, there is no protection, there is no provision, there is no Salvation.
Yet, You turn Your Ear of Mercy towards us, who do not deserve You. You shed Your Blood for us, even while we spit at You, torture You and mock You. What immense Love, what Endless Grace! We come before You because we recognize that only You have the Power, only You can listen, only You can intervene, only You can intercede, only You can provide, only You can Save, and ONLY YOU ARE GOD, as Father, Son and Holy Spirit.

We come to You tired, broken, wounded, and sometimes fearful, and doubtful. We come to You because You are the Source of all Truth, and all Breath of Hope. Grant us double, triple portion of Your Spirit to cope with everything, to show Your fruits, to radiate and practice the Faith that pleases You and that You expect from Your Flock. Give us the strength of Your Spirit to be courageous, bold, tenacious, and the strength to persevere in Your Will. Help us to point the world to Your Son, to save souls for Your Kingdom. Help us so that our actions and words are testimony of Your Immense Love, Mercy and Forgiveness. Grant us the courage to defend Your principles as we face all temptation, as we face our families and friends, and as we face the world. Without Your Strength and Spirit, we fail all tests.

From You, Holy Spirit, we ask you bless us with constant discernment, protection, and thirst for knowledge of Your Truth, not man's "truth." Bind and mute any spirit, Word, and doctrine of confusion or strife that may attempt to take away Your peace from us, and that may strive to depart us away from Your Word and Your Truth. Anoint and cover our ears, heart, understanding and discernment with the Blood of the Lamb sacrificed on The Cross, our Lord Jesus Christ.
Open our spiritual eyes to any error or deceit that may exist in our ideas, our hearts, our beliefs, attitudes, practices, and words. Only You know all Truth, not us.

Heal our hearts, our souls, our spirit, our bodies, at all times. We need to be healthy, inside and out, to be effective instruments for Your Glory. Help us battle as brave and bold Warriors of Your Kingdom; but also to pray, talk and wait on You with a child's heart, with the simplicity and ingenuity of a lamb which depends on, and relies completely on its Shepherd.

Help us to always return to You, to trust You and understand that You are always waiting for us with open Arms, no matter what we have done or how many times we have failed You. Just like the father of the prodigal son, You are seeking always to cover us with Your kisses, with Your Embrace, with Your serenity, with Your Forgiveness, with Your Peace, with Your Salvation; not with Your condemnation.

Always keep our hearts humble. Do not allow pride to enter our lives and spirits. Help us and make us always remember the urgent need to come to Your Feet, at all times, to wash our garments with the Blood of the Lamb, because everyone, absolutely every one of us has been found wanting; and without Your Intercession, Sacrifice, Strength and Grace, nobody can be found worthy of standing before You. Only You vanquished death and the condemnation of sin, crucifying them in your Holy Body at The Tree of Calvary. You raised from the dead triumphantly before them and destroyed the designs of Satan, for all eternity. Help us and give us Your strength to wield and use the spiritual weapons that You have left us in order to take power and dominion over the Enemy: Your Name, Your Blood, Your Word.

Increase our faith.

Protect us along the road. Raise a Hedge of Divine Protection with Your Precious Blood, around and above us, our loved ones, our relatives, neighbors, friends and acquaintances, so that one day, they may be Your instruments, Lord.

Protect our homes and any place of shelter where You may lead us. Anoint and cover them with Your Blood.

Keep and answer all requests for Salvation and Protection from the brothers and sisters in these pages, and keep also the ones of those who pray to You with humble, sincere heart, outside of them.

Please provide for us all-before, during and after-as you did with Elijah in his time of need, who was fed by the crows and by the widow of Zarephath, and who drank good water from the brook . We trust in Heaven's provision for Your children. We believe in Your Promises. Please keep us under the Shadow of Your Wings, as we read in Psalm 91.

We come to You, not to anything or anyone else. Open the hearts of so many who do not want to listen, because they rely more on their own understanding than on the Voice of Your Holy Spirit. Touch them, talk to them, whether through The Terrible Thunder or the gentle whisper, and save them. Help us to be instruments in that task. Bless the tools we use to do it, cover them with Your Blood, and protect them.

Forgive us, Lord, for our rebellions, doubts, fears, backsliding, setbacks, for everything that offends You, be it revealed or hidden from our conscience. Reveal any hidden sin, so that we may correct it through Your Strength, not ours.

Help those who doubt, comfort and guide those who are going through terrible trials that test and shake their faith. Help them remain steadfast and not lose their faith. Show them the warmth and safety of Your love, and show them that they are never alone. Inspire them to rely on You, and on Your Strength, not on theirs. Grant them the peace and conviction that the Lord is in absolute control of everything, and that everything works for good for those who love and trust the Lord. Be patient with them, and do not let them depart from the road. And if they do, bring them back if they lose their steps and stray.

Help us to bring us closer to You, Holy Spirit, as our Comforter, Guide and Protector, sent to us by The Father Himself, at the request of The Son, our Lord Jesus Christ. Lead us to increase our intimacy withYou. Lead us to ask You, to talk to You, to confess to You our faults, our fears, our doubts, our needs. Forgive us, for many of us have taken You for granted. We have overlooked You, Holy Spirit, by forgeting that You are The Presence of God on this earth, left to comfort us, guide us and protect us.

Forgive us for not praying, fasting, thinking and acting like You deserve and ask. Forgive us for not giving You the time and dedication You deserve. Always provide us with the opportunity to repent and return to You, no matter how many times we fail You. We are sometimes hard headed and proud, but we love You and we do not want to die in our sin.

Help us fall in love ever more strongly every with You, with Your Word, with Your forgiveness, with Your Salvation, and guide us to always give you the First Place in our lives, to honor You as You demand and deserve. Open our eyes to realize if there is any idol in our lives that may be usurping that First Place that belongs only to You. Be patient with us and teach us to remove and subdue anything, any Idol, any eagerness, ambition, goals, person etc that may take away the priority given to You, Jesus. Show us how to serve You.

Lead us to pray and be in communion with You at all times.

Do not allow our hearts to harden or grow cold, no matter what happens. Keep them burning with Your Spirit, not with our own strength, Lord. Do not allow, under any circumstances or at any time, that we die without You, Lord. Our desire is to live eternally in Your Presence. Grant us always, in your Infinite Mercy, the opportunity to repent and turn our eyes towards You, even at the last moment, so we do not die in our sin.

Teach us to seek to walk in Holiness, under the Guidance and Strength of Your Spirit, not under our own strength and power, because without You, we can do nothing.

Instill in us the desire to please You and imitate You in everything we do, say, think and feel. Continue Your work in us, shaping us as clay, and mold us into the servants You want and deserve. Keep us willing, humble and pliable, through Your Spirit, to be molded by You.

Make us worthy, Lord, make us worthy to escape the terrible things that will come on this earth, and may we stand in front of You. If you have to send brokenness and chastisement to achieve this, we accept it and we thank you for Your Mercy, because, as Your servant David said: it is better to fall into the judgment and discipline of the Lord, that into the judgment of man; because You, Lord, unlike man, show Mercy.

Help us and guide us to sow seeds in each spirit we touch, seeds that may bear fruit, whether before or after we leave this earth. Help us to leave enough to bring souls to You, Lord, guide us to leave seeds behind that may fall on fruitful ground in the future, not only in the present, so that they bear fruit even if we are no longer physically present to sow them for Your Kingdom. Help us and guide us to leave Bibles, literature, pamphlets, words, writings etc in places that may bring souls to Your Feet in the future.

Our lives and belongings are Yours and You, as Absolute Owner, have power and dominion over them. We rely totally on Your Mercy.

Give us discernment. May our ears, physical and spiritual, be sensitive and attentive to Your Voice, at all times. May we know how to distinguish and abide by Your instructions for what is coming. Send Your Angels to warn us and to give us instructions as to what to do when facing the judgment that approaches.

If we are to flee or move from our areas, send Your Messengers to warn us and take us out of any danger areas, and take us to places of safety, as you did with Lot and his family when You brought them out of Sodom. If we are to remain where we are, please also send Your Angels and Messengers to give us instructions to remain there and stay calm. Place Guardian Angels in front of our homes, as You did in Egypt with the Hebrews, so that The Angel of Death will pass over our homes. Give us Your Strength, Faith and Trust, so that we may act as You will, guided by Your Spirit, and not by our flesh.

May we understand and know that You will always have the Last Word, and may we heed, understand and accept It. May we know how to distinguish Your Voice from the voice of the ravenous wolves, and from the lying spirits coming from the Enemy to confuse us. Shine Your Light on any mistake or lie in our lives, in our hearts, and in our understanding. May our pride and human understanding never be an obstacle to accept Your Truth. And if our pride is a hindrance, break it to make us free.

Dissipate any doubt, fear, strife and murmuring through Your Spirit.
We pray for our political and religious leaders. Pastors and rulers, Presidents, governors, evangelists, all kinds of leaders. Remove the blindfold from their eyes and hearts so that they realize that most of them have turned their backs on You by trampling on Your Will, commandments and principles, establishing laws and traditions of man above the Law of the God of the Universe.

Open their hearts, and their understanding and lead them to repentance, and to honor You with their decisions and actions, so You may lessen the severity of the coming judgment on the nations and congregations that are under their leaderships. Reveal Yourself to the pastors and religious leaders, so they may warn their flocks and congregations, so the sheep can prepare with You for what approaches.

Holy Father, we ask in The Name of the Sacrifice of Your Son, That You do not allow your sheep to be lost due to the negligence of these leaders. If the leaders do not want to speak Your Warning and defend Will, allow the people who follow them to open their eyes, and with courage and boldness, abandon those unfaithful stewards and cease to walk in The ways of perdition. Have mercy on Your church, who has not had the courage to defend Your Principles by facing and challenging these leaders, laws and ordinances that violate Your Law. We are all to blame in this. Forgive our cowardice.

Grant conviction to your true Church to remain united, regardless of our differences, and to keep our eyes on the goal: living for all Eternity in Your Holy Presence. At the end, when all is said and done, the purpose of everyone who loves You must be the same: to stay within the Ark of Salvation, our Lord Jesus Christ, and to bring more souls into the Ark, striving to be found worthy to be standing before the Son of Man, washing our garments in Your Holy and Precious Blood and Grace, that saves and justifies us, not relying on our own works.

Bless, anoint, protect and cover with Your Precious Blood all Your prophets, Watchmen, and servants around the world. Help them withstand the insults, reproaches, hurt and slander they suffer for Your Message and Your Word. We pray for our persecuted brethren, who are stripped, tortured, and martyred for defending Your cause, Jesus Christ. Grant them The Peace, Strength, Patience, Faith and Trust that can be granted only by Your Spirit.

Guide and cover with Your Blood the steps, words and deeds of those who testify with their mouths to glorify you, Lord Jesus.

As Your Word instructs us, we pray for Israel and the peace of Jesrusalen. We bless Your people Israel and stand with them at this moment when so many have turned their backs on them, including many within Your own church. Your Promises are eternal and apply to your chosen people all the way back from your Covenant with Abraham, because out of Your Mouth come no lies, and when You promise, You deliver. You are Faithful to what You declare, even if we are not.

We pray that more sheep of Israel enter through The Door, Jesus Christ, and deliver their souls to The One Who Saves, the King of Kings, the Messiah of Israel and of the whole world, our Lord and Master Jesus Christ.

We live and act out of love for You, the Lord of Hosts. Examine our hearts so that you see and judge if we act and work out of love for You, or not. And if You find that we work for selfish reasons, correct us, forgive us, and mold us into a servant who pleases You.
We ask all this only of You, our God and our Lord: Jehovah, Jesus Christ and Holy Spirit.

Amen.

 

Dutch translation - Nederlandse vertaling

Opmerking: In de oorspronkelijke Engelse versie is in de aanhef en ook verder in de tekst , de Goddelijke Moeder niet genoemd en de Heilige Geest heeft mij gevraagd dit in mijn versie toe te voegen.

In de naam van de Vader ~ Moeder, de Zoon en de Heilige Geest,

Wij komen tot U, onze God en Verlosser, onze veilige Ark, onze veilige haven, onze sterke toren.

Terwijl we dit gebed uitspreken vragen wij om de Aanwezigheid van de Heilige Geest, om ons naar de Waarheid te leiden, als getuige en als onze Trooster en Beschermer, zodat elk woord kan opstijgen tot de Troon van Glorie en de Vader Jehovah ( IK BEN DIE IK BEN ) bereikt, die daar zit samen met de Zoon en onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen.

Zalf dit gebed met Uw Kostbaar Bloed, zodat ook onze harten, onze huizen en families hierdoor worden bedekt, zoals het bloed op de deurposten van de Hebreeuwse huizen in het oude Egypte. Besprenkel dit gebed met het bloed van het Lam, onze Heer Jezus Christus, die rust, Redding en bescherming biedt onder de vleugels van de Almachtige.

Gezegend zij onze Heer Jezus Christus!

Wij danken u voor Uw vriendelijkheid, voor uw immense Liefde, voor Uw oneindige Genade, voor alle Zegeningen, voor uw bloed, voor uw Offer.

Dank u, Vader voor uw onvoorwaardelijke Liefde, voor het zenden van Uw Zoon om ons te voorzien van de enige weg naar Verlossing. Dank u voor de Heilige Geest, onze gids, onze Trooster, onze beschermer, ons Licht, ons Baken van Waarheid. Van U is altijd alle Glorie;

Gij zijt de Eeuwige, het Al , de grote "IK BEN".

Wij, uw onvolmaakte schapen, soms opstandig en ongehoorzaam, buigen voor U, in het besef dat zonder U, we niets zijn, we niets hebben, we niets verdienen. Dan zijn we slechts stof. Het is Uw Geest die ons leven en waarde geeft . Zonder U, zijn we als verdwaalde kinderen in de nacht, in een donker bos, met woeste beesten die naar ons loeren.
Zonder U oh God, zijn we onhandig, blind, hulpeloos, bang, dwaas, leeg en nutteloos.

Zonder U is er geen hoop, is er geen bescherming, is er geen voorziening, is er geen Verlossing.

Toch heeft U een luisterend barmhartig oor jegens ons, die het niet verdienen. U vergoot Uw bloed voor ons, zelfs terwijl we u bespugen, U martelen en U bespotten.
Wat een immense Liefde, wat een eindeloze Genade !

Wij komen voor Uw Aangezicht, omdat we erkennen dat alleen U de Macht heeft, alleen U kan luisteren, alleen U kunt ingrijpen, alleen U kan bemiddelen, alleen U kunt voorzien, alleen U kunt Redden en alleen Gij zijt God, als Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest.

We komen tot U, gebroken, gewond en soms angstig en onzeker. Wij komen tot U, want Gij zijt de Bron van alle Waarheid, en alle hoop op Leven. Schenk ons een dubbel, driedubbel deel van Uw Geest om alles aan te kunnen, om uw vruchten te tonen, om het geloof uit te stralen en in praktijk te brengen dat U behaagt en dat U verwacht van uw kudde.

Geef ons de kracht van Uw Geest om moedig, dapper en vasthoudend te zijn en om te volharden in Uw Wil. Help ons om de wereld te verwijzen naar Uw Zoon, om zielen te redden voor uw Koninkrijk. Help ons zodat onze daden en woorden een getuigenis zijn van Uw onmetelijke Liefde, Genade en Vergeving. Geef ons de moed om Uw principes te verdedigen en alle verleidingen te weerstaan, als we geconfronteerd worden met onze families en vrienden en de wereld.

Zonder Uw Kracht en Geest, falen we in alle beproevingen.

Aan U, Heilige Geest, vragen wij ons te zegenen met constant onderscheidingsvermogen, bescherming en dorst naar kennis van Uw Waarheid en niet de "menselijke waarheid."

Bind, stop en breng elke geest, ieder woord, en iedere verwarrende leer, conflict of streven tot zwijgen, die probeert om Uw Vrede van ons weg te nemen en ons tracht te verwijderen van Uw Woord en Uw Waarheid. Zalf en bedek onze oren, ons hart, verstand en onderscheidingsvermogen met het bloed van het Lam, onze Heer Jezus Christus, die geofferd is aan het kruis.

Open onze geestelijke ogen voor elke fout of dwaling, die kan bestaan in onze ideeën, in ons hart, in onze overtuigingen, attitudes, daden en woorden. Alleen U en niet wij, kent alle Waarheid.
Genees ons harten, onze zielen, onze denken, onze lichamen, te allen tijde.

Het is nodig dat wij innerlijk en uiterlijk gezond zijn, om effectieve instrumenten voor uw Glorie te kunnen zijn.

Help ons om dappere en stoutmoedige Strijders voor Uw Koninkrijk te zijn; maar ook om te bidden, te praten en te wachten op U, met het hart van een kind, met de eenvoud en de vindingrijkheid van een lam, die volledig afhankelijk is van en vertrouwt op zijn Herder.

Help ons om altijd terug te keren naar U om op U te vertrouwen en te begrijpen dat Gij altijd met open armen op ons wacht, ongeacht van wat we gedaan hebben of hoe vaak we ook hebben gefaald. Als de Vader van de verloren zoon, zoekt U ons altijd om ons te bedekken met uw kussen, te omhullen met uw omarming, met Uw Sereniteit, met Uw Vergeving, met Uw Vrede, met Uw Heil en niet met Uw Oordeel.

Maak onze harten altijd bescheiden. Sta niet toe dat trots ons leven en onze geest betreedt. Help ons en herinner ons altijd aan de dringende noodzaak om aan Uw Voeten te komen, om ons kleed te wassen met het bloed van het Lam, want iedereen, absoluut een ieder van ons is in gebreke gebleven en zonder Uw Tussenkomst, Offer, Sterkte en Genade , kan niemand waardig bevonden worden om voor Uw Aangezicht te staan.

Alleen Gij overwon de dood en de veroordeling tot zonde, door hen te kruisigen in Uw Heilige Lichaam aan de boom op de Calvariënberg. U stond triomfantelijk op uit de dood en vernietigde de plannen van satan, tot in alle eeuwigheid. Help ons en geef ons uw kracht om de geestelijke wapens die U ons heeft nagelaten, te gebruiken om macht en heerschappij over de vijand te verkrijgen, namelijk: Uw Naam, Uw Bloed en Uw Woord.

Versterk ons geloof.

Bescherm ons op de weg. Bescherm omhul en doordrenk ons, onze geliefden, onze familieleden, buren, vrienden en kennissen met Uw Kostbaar Bloed, zodat ze ooit uw instrumenten mogen zijn, Heer. Bescherm onze huizen en elke plaats van opvang waar u ons naar toe leidt. Wijdt en bedek ze met Uw Bloed.

Heer, draag zorg voor en beantwoord alle verzoeken om Verlossing en bescherming van de broeders en zusters die deze boodschap lezen en ook van een ieder die U aanbidt met een nederig en oprecht hart.

Voorzie ons allemaal - voor, tijdens en na de beproevingen - zoals U deed met Elia in zijn tijd van nood, die werd gevoed door de kraaien en door de weduwe van Sarepta, en die goed water dronk uit de beek. Wij vertrouwen op Hemelse voorziening voor uw kinderen. Wij geloven in uw beloften. Houd ons in de schaduw van Uw vleugels, zoals we lezen in Psalm 91.

Wij komen tot U, niet tot iets of iemand anders. Open de harten van zo velen die niet willen luisteren, omdat ze meer op hun eigen begrip dan op de Stem van Uw Heilige Geest vertrouwen. Raak ze aan Heer, praat met ze, hetzij door middel van de verschrikkelijke donder of door zacht gefluister en red ook hen. Help ons om uw instrumenten in die taak te zijn. Zegen de gereedschappen die we gebruiken om het te doen, bedek ze met uw bloed, en bescherm hen.

Vergeef ons, Heer, voor onze rebellie, twijfels, angsten, terugvallen, tegenslagen, voor alles wat U beledigt, of het nu geopenbaard of verborgen is voor ons geweten. Onthul onze verborgen zonden, zodat we ze kunnen corrigeren door middel van Uw kracht, niet de onze.

Help degenen die twijfelen. Troost en begeleid degenen die door verschrikkelijke beproevingen gaan die hun geloof door elkaar schudt en test. Help hen standvastig te blijven en niet hun geloof te verliezen. Toon hen de warmte en veiligheid van Uw Liefde en laat hen ervaren dat ze nooit alleen zijn. Inspireer ze om op U en Uw Kracht te vertrouwen, niet op die van henzelf.

Verleen hen de Vrede en de overtuiging dat de Heer absolute controle over alles heeft, en dat alles ten goede keert voor degenen die de Heer vertrouwen en liefhebben. Wees geduldig met hen en laat ze niet afwijken van het Pad. En als ze dat toch doen, breng ze dan terug als ze dreigen te verdwalen.

Help ons om dichter bij U te komen, O Heilige Geest, onze Trooster, Gids en Beschermer, die de Vader Zelf, naar ons gestuurd heeft op verzoek van Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
Begeleid ons oms een steeds intiemer contact met U tot stand te brengen.

Leer ons om aan U raad te vragen, met U te praten en onze zonden, angsten, onze twijfels en onze behoeften aan U te belijden. Vergeef ons, want velen van ons nemen U voor lief.. als een vanzelfsprekendheid.

We hebben U over het hoofd gezien, Heilige Geest, door te vergeten dat U de Aanwezigheid van God op deze aarde bent om ons te troosten, te begeleiden en om ons beschermen.
Vergeef ons voor het niet bidden en vasten, het niet denken en handelen zoals U verdient en van ons verlangt. Vergeef ons voor het niet geven van de tijd en de toewijding die U verdient.
Heer, geef ons altijd de kans om ons te bekeren en terug te keren tot U, hoe vaak we ook falen en U in de steek laten. We zijn soms moeilijk te beleiden en trots, maar we hebben U lief en we willen niet sterven in onze zonden.

Help ons steeds sterker in Liefde met U te Zijn, met Uw Woord, met Uw Vergeving, met Uw Verlossing, en om U altijd de eerste plaats in ons leven te geven, om U te eren zoals U gebiedt en verdient. Open onze ogen om ons bewust te worden van welk idool dan ook in ons leven dat zich deze eerste plaats toeëigend, welke alleen aan u toebehoort.
Wees geduldig met ons en leer ons ieder idool, elk enthousiasme, ambitie, doel, persoon etc. te verwijderen of te onderwerpen , die de prioriteit inneemt die alleen U is gegeven.

Heer Jezus leer ons U te dienen.

Leer ons bidden en om ten allen tijde in gemeenschap met U te zijn.
Sta niet toe dat onze harten verharden of koud worden, wat er ook gebeurt. Houd ze vurig met Uw Geest, niet vanwege onze eigen kracht, Heer. Sta niet toe, onder geen enkele omstandigheid of op geen enkel moment, dat we sterven zonder U, Heer.

Wij verlangen voor eeuwig te leven in uw Aanwezigheid. Geef ons altijd, in uw oneindige barmhartigheid, de gelegenheid om ons te bekeren en onze ogen naar U op te heffen, zelfs op het laatste moment, zodat we niet sterven in onze zonde.

Leer ons te wandelen in Uw Heiligheid, onder de leiding en de kracht van Uw Geest en niet door onze eigen kracht en macht, want zonder U kunnen we niets doen.

Boezem bij ons de wens in, om U te behagen en te imiteren, in alles wat we doen en laten, in wat we zeggen, denken en voelen. Vervolg uw werk in ons, geef ons vorm als klei en vorm ons tot Uw dienaren zoals U wilt en verdient.

Maak ons door middel van Uw Geest gewillig, nederig en buigzaam, om door U te worden gevormd.

Maak ons waardig Heer, maak ons waardig om de verschrikkelijke dingen die zullen komen op deze aarde te ontsnappen, en om voor U te staan.

Als U ons moet breken en kastijden om dit te bereiken, dan accepteren wij het en danken wij U voor Uw genade, omdat, zoals uw dienaar David zei: het beter is om het oordeel en de discipline van de Heer te ondergaan, dan het oordeel van de mens; omdat U, Heer, in tegenstelling tot de mens, genadig bent.

Help ons en leer ons het zaad te zaaien in elke geest die we aanraken, zaden die vrucht kunnen dragen, voor of nadat we deze aarde verlaten. Help ons om genoeg zaden achter te laten om zielen tot U te brengen.

Heer, leer ons om zaden achter te laten die in de toekomst en niet alleen in het heden, mogen vallen op vruchtbare grond, zodat ze vrucht dragen, zelfs als we niet meer fysiek aanwezig zijn om zaden te zaaien voor uw Koninkrijk. Help ons om Bijbels, literatuur, pamfletten, woorden, teksten etc. achter te laten op plaatsen die zielen aan Uw Voeten kunnen brengen in de toekomst.

Ons leven en bezittingen behoren U toe als absolute eigenaar, U heeft macht en heerschappij over hen. Wij vertrouwen volledig op Uw Barmhartigheid.

Schenk ons onderscheidingsvermogen. Moge onze oren, fysiek en spiritueel, te allen tijde gevoelig en attent zijn voor Uw Stem. Stel ons in staat onderscheid te maken om ons te houden aan Uw instructies voor wat komen gaat. Stuur Uw engelen om ons te waarschuwen en ons instructies te geven over wat te doen, wanneer we geconfronteerd worden met het naderende Oordeel.

Als we moeten vluchten of ons verplaatsen naar andere gebieden, stuur dan uw boodschappers om ons te waarschuwen en ons van eventuele gevaarlijke gebieden weg te leiden en ons naar veilige plaatsen te brengen, zoals u deed met Lot en zijn familie, toen u hen uit Sodom leidde. Als we moeten blijven waar we zijn, stuur ook dan uw Engelen en Boodschappers ons instructies te geven om te blijven waar we zijn en om kalm te blijven.

Plaats de beschermengelen voor onze huizen, zoals U deed in Egypte met de Hebreeën, opdat de engel des doods aan onze huizen zal voorbijgaan. Geef ons Uw Kracht, Geloof en Vertrouwen, zodat wij kunnen handelen naar Uw Wil, geleid door Uw Geest, en niet door ons vlees.

Leer ons begrijpen en weten dat U altijd het laatste Woord heeft, en moge we Uw Woord verstaan, begrijpen en accepteren.

Leer ons Uw Stem te onderscheiden van de stem van de hongerige wolven, en van de leugenachtige geesten die afkomstig zijn van de vijand om ons te verwarren. Laat Uw Licht schijnen op elke fout of leugen in ons leven, in onze harten en in ons begrip.

Moge onze trots en menselijk begrip nooit een belemmering zijn om Uw Waarheid te accepteren. En als onze trots een hindernis is, breek het dan om ons vrij te maken.
Verdrijf iedere twijfel, angst, strijd en gemompel door middel van Uw Geest.

We bidden voor onze politieke en religieuze leiders. Pastors en heersers, presidenten, gouverneurs, evangelisten, en allerlei andere leiders. Verwijder de blinddoek van hun ogen en harten, zodat ze beseffen dat de meeste van hen, U de rug toe hebben gekeerd door Uw Wil, geboden en principes te vertrappen, door wetten en tradities van de mens boven de Wet van de God van het Universum te plaatsen.

Openen hun harten en hun begrip en breng hen tot bekering en tot verering van U, door hun beslissingen en acties, zodat Gij het komende Oordeel over de naties en gemeenten die onder hun leiderschap staat kan verzachten.

Openbaar Uzelf aan de voorgangers en religieuze leiders, zodat ze hun kudden en congregaties kunnen waarschuwen en 'de schapen' zich met U kunnen voorbereiden op wat naderbij komt.

Heilige Vader, wij vragen in de naam van het Offer van Uw Zoon, dat U niet toestaat, dat Uw schapen verloren gaan als gevolg van de nalatigheid van deze leiders.

Als de leiders Uw Waarschuwing niet willen uitspreken en Uw Wil niet verdedigen, sta dan toe dat de mensen die hen volgen de ogen geopend worden en moedig en onverschrokken stoppen, die ontrouwe rentmeesters te volgen in de wegen des verderfs.

Vergeef Uw kerk, die niet de moed heeft gehad om Uw principes te verdedigen door deze leiders, wetten en verordeningen die in strijd met Uw Wet, onder ogen te zien en uit te dagen. We zijn allemaal hier aan schuldig . Vergeef onze lafheid.

Ken overtuiging toe aan Uw ware Kerk om verenigd te blijven, ongeacht onze verschillen en om onze ogen op het doel gericht te houden, namelijk Leven in alle eeuwigheid in Uw Heilige Aanwezigheid.

Tenslotte, als alles is gezegd en gedaan, moet het doel van iedereen die U liefheeft hetzelfde zijn, namelijk om binnen de Ark van Verlossing, onze Heer Jezus Christus, te blijven en om meer zielen naar de Ark te leiden en te streven om waardig bevonden te worden om te kunnen staan voor de mensenzoon en ons 'kleed' te wassen in Uw Heilige en Kostbaar Bloed en Genade, dat ons redt en ons rechtvaardigt, maar niet vanwege onze eigen werken.

Zegen, zalf bescherm en omhul al Uw profeten, wachters, en dienaren in de hele wereld met Uw Kostbaar Bloed. Help ze bestand te zijn tegen de beledigingen, verwijten, pijn en laster die ze ondervinden vanwege Uw Boodschap en Uw Woord.

Jezus Christus, wij bidden voor onze vervolgde broeders, die zijn uitgekleed, gefolterd en gemarteld voor het verdedigen van uw zaak. Schenk hen Vrede, Kracht, Geduld, Geloof en Vertrouwen, welke alleen door Uw Geest kan worden verleend.

Begeleid en zegen met uw bloed de stappen, woorden en daden van de mensen die met hun mond getuigen om U te verheerlijken, Here Jezus.

Zoals Uw Woord ons leert, bidden wij voor Israël en de Vrede in Jerusalem. We zegenen Uw volk Israël en steunen hen op dit moment, nu zovelen hen hun rug hebben toegekeerd, waaronder velen binnen Uw eigen Kerk. Uw beloften zijn eeuwig en gelden voor uw uitverkoren volk, terugvoerend tot Uw verbond met Abraham, want uit Uw mond komen geen leugens, en wanneer Gij iets belooft , komt U het na. U zijt getrouw aan Uw Woord, zelfs als wij dat niet zijn.

We bidden dat er meer schapen van Israël ingaan via de deur, Jezus Christus, en hun ziel aan Hem overgeven die verlost, de Koning der Koningen, de Messias van Israël en van de hele wereld, onze Heer en Meester Jezus Christus.

Wij leven en handelen uit Liefde voor U, de Heer der heerscharen. Onderzoek ons hart, zodat U ziet en oordeelt of we handelen en werken uit Liefde voor U, of niet.
En als Gij vindt dat we werken uit egoïsme , corrigeer ons dan, vergeef ons en vorm ons dan om tot een dienaar die u behaagt.

Wij vragen dit alles alleen aan U, onze God , onze Vader~Moeder en onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest.

Amen.

Additional information